Planning en Programmering

De waterbeheerder maakt jaarlijks een programma van welke bedrijven en werken een gerichte controle krijgen. Het bepalen van de bezoekfrequentie en welke instrumenten worden ingezet gebeurt op basis van een risicoanalyse. Voor het bepalen van de risico´s wordt onder meer de recente naleving van het bedrijf cq branche in ogenschouw genomen en ook de effecten die kunnen optreden wanneer een overtreding wordt begaan. In het programma wordt tevens vastgelegd hoe de risico’s van het niet-handhaven worden beheerst. Tijdens het toezichtbezoek van de handhaver/ toezichthouder kan deze over de wijze van planning meer informatie geven.

Ook spelen toezichtplannen een belangrijke rol bij de planning. In een toezichtplan wordt per bedrijf/ branche/ werk vastgelegd welke strategie gevolg wordt en welke toezichtfrequentie hieruit volgt. Enkele voorbeelden van toezichtplannen opgesteld door Rijkswaterstaat kunnen ter informatie worden gebruikt.