Toezicht

Voor het uitvoeren van toezicht zijn diverse preventieve instrumenten beschikbaar. Eén van de meest voorkomende instrumenten is het op locatie uitvoeren van een controle. Bij het uitvoeren van een controle kunnen verschillende methoden worden onderscheiden die een andere focus hebben. Elke methode vraagt om een andere inspanning zowel van de gecontroleerde als van de controleur. Enkele veel voorkomende methoden zijn:

  • Administratieve controle: hierbij worden de relevante registraties en administraties doorgenomen. Ook een controle van de gebruikte analysemethoden valt hieronder. Een actueel overzicht van analysemethoden is te vinden op de website van de NEN (Nederlandse Norm).
  • Systeem controle: Een voorbeeld van een systeem controle is de controle van het meet- en registriesysteem; Bedrijven die onder het integraal PRTR-verslag vallen leveren jaarlijks de emissiecijfers aan het bevoegd gezag aan. Ter verificatie van de totstandkoming van deze cijfers vinden controles plaats van het meet- en registratiesysteem van het bedrijf. Daarnaast kan gedacht worden aan een controle van het milieumanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO14001) van het bedrijf.
  • Monstername: Een veel voorkomende controle is een monstername. Van de afvalwaterstroom wordt een monster genomen, dit kan gelijktijdig plaatsvinden met de monstername van het bedrijf. Meer informatie over monstername is te vinden op de website van het openbaar ministerie.
  • Good Housekeeping controle: Met de komst van diverse algemene regels komt de nadruk van het toezicht steeds meer te liggen op de zorgplicht die bedrijven en particulieren hebben. Een controle gericht op de zorgplicht wordt veelal good housekeeping controle genoemd.
  • Vrije veld controle: Tijdens een rondgang door het beheergebied worden steeksproefgewijs locaties en bedrijven gecontroleerd. Deze controles vinden vanuit de auto, vanaf een schip of zelfs vanuit de lucht plaats.
  • Incidenten controle: Naar aanleiding van een melding of een incident vindt een gerichte controle plaats. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaak en de genomen maatregelen naar aanleiding van het incident. Voor het eventuele vervolgtraject (inzet repressieve instrumenten) is het van belang of het incident direct gemeld is door de veroorzaker of niet.

Voorlichting

Naast toezichtbezoeken zijn er diverse andere preventieve instrumenten die zorgen voor een betere naleving. Hierbij is voorlichting en communicatie het belangrijkste instrument. Door middel van folders, websites en informatiebijeenkomsten worden de bedrijven geïnformeerd over bijvoorbeeld veranderende wetgeving of specifieke thema’s. Ook tijdens de controles zelf is voorlichting een vaak gehanteerd instrument.