Handhavingpartners

Naast de waterbeheerders zijn nog diverse andere bevoegde gezagen en overheidsinstanties belast met de handhaving van waterwetgeving. Door de waterbeheerder wordt gezamenlijk opgetrokken met deze handhavingpartners.

Wabo bevoegd gezag

Met het van kracht worden van de Waterwet is de waterbeheerder geen bevoegd gezag meer voor indirecte lozingen. Alle lozingen op vuil- en schoonwaterriolen vallen uitsluitend onder de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) met bijbehorend bevoegd gezag. In de Wabo is vastgelegd of de gemeente of de provincie het bevoegd gezag is voor de inrichtingen. In veel gevallen zal dit betekenen dat samengewerkt wordt tussen de waterbeheerder en het Wabo bevoegd gezag. De waterbeheerder kan wel ambtenaren aanwijzen die toezichthouder zijn voor de indirecte lozingen. Via de volgende link wordt een overzicht van de Nederlandse gemeenten gegeven en hier wordt een overzicht gegeven van de provincies.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT)

Inspectie Leefomgeving en Transportzieterop toe dat de waterbeheerder de werkzaamheden goed uitvoert. Bijvoorbeeld door inspecties in de vorm van audits of dieptecontroles. De IVW heeft hiervoor diverse uitvoeringskaders opgezet.

Ook treedt de inspectie op als adviseur over handhaafbaarheid van regelgeving of mogelijke verbeteringen in het waterbeheer. Wanneer Rijkswaterstaat zelf als uitvoerder optreedt liggen vergunningverlening en handhaving in handen van de inspectie. Op die manier blijft het toezicht onafhankelijk en transparant.

Waterpolitie

De Waterpolitie is verantwoordelijk voor de opsporing, toezicht en handhaving op de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en de grote wateroppervlakten in Nederland. Op deze wateren houdt de Waterpolitie toezicht op zowel de beroeps- als de recreatievaart.

De dienst is er voor de eerste opvang bij incidenten in de beroeps- en recreatievaart en ziet toe op een juiste naleving van de regels. Daartoe worden schepen gecontroleerd op items als lading, diploma’s en veiligheid. Voor de controles op het vervoer van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen heeft de dienst de nodige specialistische kennis en expertise in huis. De Waterpolitie handelt ook ernstige scheepvaartongevallen af en verricht onderzoek naar de toedracht.

Op de overige wateren in Nederland, zoals recreatieplassen, is de regionale politie verantwoordelijk voor het toezicht op de recreatievaart.

Zeehavenpolitie

De Zeehavenpolitie is belast met het strafrechtelijk onderzoek naar milieuovertredingen in de havens van Rotterdam Rijnmond. Ernstige milieudelicten waarbij gewonden zijn of overlast wordt ondervonden hebben prioriteit. Het strafrechtelijk onderzoek naar overtredingen van het Scheepsafvalstoffenbesluit zal plaatsvinden op basis van de informatie uit controles van toezichthouders en meldingen van schippers en bedrijven. Indien het inrichtingen betreft zal de Zeehavenpolitie zoveel mogelijk samenwerken met DCMR (milieudienst Rijnmond) en Rijkswaterstaat. Indien de Zeehavenpolitie operationele lozingen constateert zal er direct, zelfstandig, onderzoek worden ingesteld. Als het een lozing betreft op grond van het Scheepsafvalstoffenbesluit, zal indien nodig Rijkswaterstaat worden geconsulteerd. De meldkamer van de Zeehavenpolitie is 24 uur te bereiken op 010-2747479.

Naast de zeehavenpolitie hebben het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam een vergelijkbare taak.