Bestuurlijke strafbeschikking

Op 1 mei 2012 is de bestuurlijke strafbeschikking bevoegdheid van kracht geworden.

Wat is een bestuurlijke strafbeschikking?

De bestuurlijke strafbeschikking is een nieuw (strafrechtelijk) instrument op basis van het Besluit OM (Openbaar Ministerie)-afdoening voor misdrijven of overtredingen in de sfeer van milieuwetgeving. Het Transactiebesluit milieudelicten is hierin opgegaan.

Met de introductie van de bestuurlijke strafbeschikking is beoogd de instrumenten van bestuursrechtelijke handhaving aan te vullen met een slagvaardig instrument dat gebruikt kan worden bij overtredingen van eenvoudige aard. De bestuurlijke strafbeschikking geeft vorm aan de accentverschuiving in de handhaving van het Openbaar Ministerie en naar het bestuur door het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven om een strafrechtelijke boete op te leggen.

Voor welk type overtredingen en wetten kan het gebruikt worden?

De bestuurlijke strafbeschikking ziet op milieu- en keurfeiten die eenvoudig vast te stellen zijn en wordt vooral ingezet bij kleinere overtredingen. De feiten waarvoor de bestuurlijke strafbeschikking kan worden opgelegd zijn opgenomen op de zogenaamde feitenlijst. Ze liggen vooral op het terrein van de waterwetgeving, bodemregelgeving, de regels voor inrichtingen, het gebruik van meststoffen in uiterwaarden en scheepsafvalstoffen.

Op de feitenlijst zijn per milieuovertreding de boetebedragen voor natuurlijke en/of rechtspersonen aangegeven. Het gaat om vaste bedragen en van deze bedragen kan dan ook niet worden afgeweken.

Hoe werkt de bestuurlijke strafbeschikking?

Na vaststelling van de overtreding van een feit waarvoor een bestuurlijke strafbeschikking kan worden uitgevaardigd, zal een Buitengewoon Opsporingsambtenaar aan de overtreder een kennisgeving van bekeuring doen, waarna via het Centraal Justitieel Incassobureau rechtstreeks een acceptgiro naar de overtreder wordt gestuurd.

Voor meer informatie over de bestuurlijke strafbeschikking kunt u terecht bij de omgevingsdienst of het CJIB.