Beleidslijn grote rivieren

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor informatie over de Beleidslijn grote rivieren.

De Beleidslijn grote rivieren (de opvolger van de beleidslijn ruimte voor de rivier) is erop gericht de veiligheid tegen overstromingen te waarborgen en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren.

De beleidslijn heeft als doel de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed van de grote rivieren te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging feitelijk onmogelijk maken. De beleidslijn is het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen in het rivierbed en is aan de orde bij de concrete regulering van afzonderlijke activiteiten via de Waterwet en de daarop gebaseerde regelgeving.

De Beleidslijn grote rivieren bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De Beleidsbrief (pdf, 84 kB)
  In deze brief worden de hoofdlijnen van de Beleidslijn grote rivieren geschetst. Deze brief is een uitwerking van het nationaal ruimtelijk beleid.
 • de Beleidsregels
  De beleidsregels berusten op artikel 6.12 van het Waterbesluit
 • de Handreiking
  Geeft een uitgebreide toelichting op de Beleidslijn grote rivieren en is bedoeld voor iedereen die plannen heeft in het rivierbed. De Handreiking is in juli 2019 geactualiseerd.
 • de Kaarten
  Deze geven het toepassingsgebied van de Beleidslijn grote rivieren aan.