Verkenning innovatieve economische instrumenten voor agrarische watermaatregelen

Uit alle voorgaande studies blijkt dat het betalen van beheervergoedingen voor natte bufferstroken een veelbelovende mogelijkheid is om tegen relatief lage maatschappelijke kosten een significante en positieve bijdrage te leveren van verschillende doelstellingen in het waterbeheer tegelijkertijd.
Het is dan ook niet vreemd dat op verschillende plekken in Nederland wordt geëxperimenteerd met innovatieve economische instrumenten waarbij landbouw en waterschappen samenwerken aan doelmatig waterbeheer. Om zoveel mogelijk de kennis en ervaringen die zijn opgedaan beschikbaar te stellen voor verschillende waterbeheerders in verschillende regio's, is een overzicht gemaakt van de belangrijkste (leer)ervaringen met innovatieve economische instrumenten voor agrarisch waterbeheer in Nederland. Hieruit blijkt dat de bereidheid van boeren om mee te doen vooral afhankelijk is van het bestaan van een meerjarige regeling, met realistische doelstellingen, dat past binnen de Europese wet en regelgeving (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), en weinig administratieve lasten oplevert voor de boer (1 loket) waarbij compensaties bestaan voor meerdere doelstellingen tegelijkertijd.