Betalen voor ecosysteemdiensten: een interessante aanvulling op het waterprijsbeleid?

Eén van de suggesties in het Visiedocument is het verkennen van mogelijkheden om de landbouw met economische prikkels te verleiden om extra maatregelen te treffen, bijvoorbeeld door het betalen van beheervergoedingen voor natte bufferstroken.
Daarom is verkend welke vormen van betalen voor ecosysteemdiensten er bestaan, en of die al in Nederland worden toegepast. Dit blijkt voor een deel het geval te zijn.