Voortgangsrapportage uitvoering maatregelen Kaderrichtlijn Water 2019

Sinds 2010 wordt jaarlijks een voortgangsrapportage opgesteld die inzicht biedt in de uitvoering van maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen. Waterbeheerders leveren daarvoor jaarlijks eind december gegevens op die verwerkt worden in overzichten per (deel)stroomgebied en ook worden gebruikt voor het onderdeel “waterkwaliteit” in de jaarlijkse Staat van Ons Water.

Voortgang

Nationaal geldt dat halverwege de uitvoeringsperiode (van het 2e stroomgebiedbeheerplan) voor veel maatregelen de uitvoering ver gevorderd is (zie grafiek 1). Wel valt op dat voor maatregelen in de categorie “regulering waterbeweging en hydromorfologie” de uitvoering het minst ver gevorderd is. Deze constatering is ook van toepassing in de meeste (deel)stroomgebieden. In deze categorie maatregelen is – meer dan in andere categorieen – het verwerven en of herinrichting van gronden/wateren een belangrijk onderdeel. Ook in het eerste stroomgebiedbeheerplan was voor dit type maatregelen de voortgang in de eerste drie jaar van de uitvoeringsperiode minder groot dan in de jaren daarna.

Uitgelicht

Voor een viertal maatregelen wordt in de rapportage een meer gedetailleerd overzicht gegeven van het verloop van de uitvoering van maatregelen sinds 2010. In de rapportage van 2019 zijn de aanleg van vispassages, natuurvriendelijke oevers en rioolwaterzuiveringsinstallaties kort uitgewerkt.