Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2021-2027

Dit rapport is de in 2018 geactualiseerde versie van het document Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. De getalswaarden in dit rapport zijn de doelen voor de ‘natuurlijke’ watertypen. Deze doelen zijn van toepassing bij de voorbereiding van de KRW-planperiode 2021-2027. In de ministeriële regeling Monitoring onder het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW) wordt ernaar verwezen.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt onder meer de bescherming en verbetering van aquatische ecosystemen en duurzaam gebruik van water. Oppervlaktewateren moeten daarom een goede ecologische toestand bereiken. Bij het voorbereiden van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen (2009-2015) zijn de goede ecologische toestand en de overige kwaliteitsklassen uitgewerkt in KRW-maatlatten voor natuurlijke watertypen. Op weg naar de 2e en 3e generatie stroomgebiedbeheerplannen (2015-2021 en 2021-2027), zijn deze maatlatten geëvalueerd en in lijn gebracht met de beoordelingsmethoden in het buitenland.

In deze 3e actualisatieslag zijn de volgende (deel)maatlatten aangepast:

  • het toevoegen van 2 nieuwe watertypen en het opnemen van een maatlat daarvoor (doorstroommoeras en moerasbeek)
  • herziening van de deelmaatlat leeftijdsopbouw vis in de M-typen
  • aanpassing van de maatlat voor M30 macrofauna
  • aanpassing van de maatlat voor vissen in beken
  • aanpassing van de maatlat voor vissen in de overgangswateren en diepe gebufferde meren
  • aanpassing van de maatlat voor fytoplankton in de kust- en overgangswateren

In bijlage 14 van deze nieuwe versie staat een overzicht van de aanpassingen in de maatlat vergeleken met de eerste druk (2012) en tweede druk (2016).

De aanpassingen zijn voorbereid door teams van technisch specialisten en afgestemd binnen de werkgroep Doelstellingen, met vertegenwoordiging van waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en STOWA.