Reinigen buitenzijde kas

De activiteit omvat het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenzijde van een kas. Dit gebeurt zodat men in de herfst en winter het daglicht in de kas maximaal kan benutten. Het actief reinigen van een kas ook kan nodig zijn omdat men op de kas in de zomermaanden een schermmiddel heeft aangebracht.

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van een kas is opgenomen in artikel 3.62 van § 3.5.1 van het Activiteitenbesluit.

Het lozen in of op de bodem, in een hemelwaterriool of in oppervlaktewater is geregeld.

Om het kasklimaat bij felle zon en of hoge buiten temperaturen beter te kunnen beheersen, kunnen ondernemers de kas krijten. Krijten betekend dat men aan de buitenkant van de kas een schermmiddel aanbrengt. Deze schermmiddelen moeten in ieder geval chroomvrij zijn. In sommige gevallen moet men het aangebrachte schermmiddel met hulp van een  reinigingsmiddel actief verwijderen.

Bij het reinigen van de kassen mogen geen middelen worden toegepast die schadelijk zijn voor de bodem of het oppervlaktewater. Dit volgt uit de algemene zorgplicht voor bescherming van het milieu. De volgende reinigingsmiddelen zijn in ieder geval geen probleem: fluorhoudende middelen, lineaire quaternaire ammoniumverbindingen, benzalkoniumchloride, zwakke organische zuren (mierenzuur, citroenzuur, oxaalzuur, azijnzuur) en soda.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 161 kB) opgenomen. Deze is hier verwerkt. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften op 1 januari 2013, is er geen wijzig doorgevoerd.

Verboden en voorwaarden

Het is toegestaan afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van een kas:

  • te lozen in of op de bodem;
  • in een hemelwaterriool;
  • in oppervlaktewater waarbij geen visuele verontreiniging mag plaatsvinden.

Het is verboden:

  • afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van een kas in het vuilwaterriool te lozen.

Controleaspecten

  1. Gebruikt men bij het krijten van de kas chroomvrije schermmiddelen?
  2. Reinigt men de buitenkant van een kas met een reinigingsmiddel? Wat voor reinigingsmiddel heeft men toegepast.
  3. Wordt dit afvalwater niet in het vuilwaterriool geloosd?
  4. Is er bij lozing (bijvoorbeeld via de overstortvoorziening) in het oppervlaktewater sprake van een visuele verontreiniging?