Lozen afvalwater wassen en spoelen bij melkwinning

Afvalwater van het wassen en spoelen van melkwinningsinstallaties zet men zoveel mogelijk in voor hergebruik. Het deel van het afvalwater dat niet geschikt is voor hergebruik moet men op een andere manier verwerken. De voorkeursroute voor lozing is op de bodem

Op deze pagina

Wat u moet weten over deze lozingsvoorschriften:

Toepassingsgebied

Met een melkwinningsinstallaties bedoelt men de combinatie van melkmachine, leidingen en (opslag)tanks. Voor het reinigingswater van de melkinstallatie kan men 3 onderdelen onderscheiden:

 1. voorspoelwater waarmee men de melk uit de installatie heeft verwijderd. Dit bestaat alleen uit met water verdunde melk
 2. hoofdspoelwater dat bestaat uit afvalwater met reinigings- en ontsmettingsmiddelen
 3. naspoelwater dat bestaat uit afvalwater met restanten reinigings- en ontsmettingsmiddelen

Het hoofd- en naspoelwater bevat reinigings- en ontsmettingsmiddelen en kan men niet als drinkwater voor het vee inzetten. Dit kan men wel als  reinigingswater voor de melkstal gebruiken.

Het reinigen van de melkput en de ruimte waar de installaties staan opgesteld, valt hier niet onder deze voorschriften. Het afvalwater dat hierbij vrijkomt valt onder het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven.

Vindplaats

Voorschriften voor de activiteit staan in artikel  3.129 van § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 78 kB) (pdf, 78 kB) opgenomen. Sinds het van kracht worden van deze voorschriften per 1 januari 2013, is deze activiteit niet gewijzigd.

Maatwerk of vergunning

Voor deze activiteit heeft men alleen de lozing op de bodem geregeld. Voor lozingen in een vuilwaterriool of hemelwaterriool moeten initiatiefnemers een maatwerkvoorschrift op basis van Artikel 2.2 Activiteitenbesluit aanvragen.

Voor een lozing in oppervlaktewater is een Waterwetvergunning nodig. De waterkwaliteitsbeheerder is in dat geval bevoegd gezag. Afhankelijk van de keur kan dit met een reguliere vergunning (korte procedure volgens de Algemene wet bestuursrecht).

Beste beschikbare technieken (BBT)

De best beschikbare techniek (BBT) voor deze activiteit is:

 • Zo weinig mogelijk water gebruikt voor spoelen en schoonmaak
 • Zo weinig mogelijk reinigingsmiddelen gebruikt; volgens voorschriften van de leverancier
 • Voorspoelwater loost men niet. Het voorspoelwater is een waardevol product. Dit water kan men uitstekend binnen het bedrijf hergebruiken. Bijvoorbeeld als drinkwater voor vee of als veevoer voor jongvee.

Verboden en voorwaarden

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen en spoelen van de melkwinningsinstallatie moet men zoveel mogelijk hergebruiken.

Het lozen van afvalwater op of in de bodem is toegestaan. De voorwaarde is wel dat het afvalwater dan gelijkmatig wordt verspreid over de onverharde bodem.

Aanverwante regelgeving

In buitengebied ligt vaak riolering die geen grote afvalwaterstromen kan verwerken. De gemeente kan beperking van debiet en andere maatregelen ter voorkoming van schade aan het rioolstelsel opleggen. Dit staat in het gemeentelijk rioleringsplan.

Lozingen op mestkelder

Dit afvalwater staat niet aangemerkt als meststof. Dit afvalwater mag daarom niet worden gemengd met mest. Het lozen van dit afvalwater in de mestkelder is niet toegestaan. Zie ook: Lozingen vanuit agrarische bedrijven

Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de mestkelder mocht vroeger ook niet. Het was alleen niet zo duidelijk. De Meststoffenwet is sinds die tijd verder aangescherpt. Nu is het wel duidelijk. Het mag niet op basis van artikel 4  en bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Controle aspecten

Let bij het controleren van de regels goed op de volgende zaken:

 • Is er maatwerk voor een andere lozingsroute?
 • Wordt gewerkt volgens BBT?
  • Zijn er voorzieningen aanwezig om het (voor)spoelwater op te vangen?
  • Wordt in ieder geval het voorspoelwater, hergebruikt?
  • Welke reinigings- en ontsmettingsmiddelen gebruikt men?
 • Als men spoelwater loost, waar gebeurd dit: bodem/riool/mestkelder?

Riooltekening

Bij lozing op een riool is er een riooltekening waar duidelijk op staat:

 • op welke punten welk afvalwater wordt geloosd
 • of de lozingspunten zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool
 • op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en het schoonwaterriool uitkomen

Meer informatie

Houd ook rekening met andere Lozingen vanuit agrarische bedrijven.