Lozingsvoorschriften mechanisch bewerken van steen

Bij het mechanisch bewerken van steen, kunststeen of composietmateriaal komt afvalwater vrij. Ook nabewerkingshandelingen die binnen de betonproductenindustrie plaatsvinden, onder de reikwijdte van deze afdeling.

Vindplaats

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het mechanisch bewerken van steen staan in § 4.5a.1, artikel 4.74c van het Activiteitenbesluit.

Bij deze activiteit is de lozing van afvalwater geregeld voor het:

 • Vuilwaterriool
 • Bodem
 • Hemelwaterriool
 • Oppervlakte water

Voor deze lozingen kan een maatwerkvoorschrift op basis van artikel 2.2 Activiteitenbesluit mogelijk zijn.

De activiteit staat in hoofdstuk 4 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften alleen voor type A/B-bedrijven. Ze gelden niet voor type C bedrijven. Een inrichting type B moet deze activiteit vier weken voor de start melden. Een type C moet hiervoor een vergunning aanvragen of een wijziging aanvragen.

Er kan afvalwater vrijkomen bij deze activiteit. Als type-C bedrijven dit willen lozen, moet het bevoegde gezag deze lozing regelen in de omgevingsvergunning. Dit geldt voor lozen op de riolering en op de bodem. Bij een lozing in het oppervlaktewater is een watervergunning nodig.

In het wijzigingsbesluit van het Activiteitenbesluit staat een nota van toelichting (pdf, 77 kB). Deze is hier verwerkt.

BBT

Bij de mechanische bewerking van natuursteen of kunststeen gebruikt men vaak water als koel- en smeermiddel. Water raakt hierbij verontreinigd met (zeer fijne) steendeeltjes, koel- en smeermiddel. Het gebruik van een gesloten watersysteem beschouwd men als de beste beschikbare techniek. Als men deze techniek niet toepast, moet de drijver van de inrichting uitleggen waarom dit niet kan.
Hergebruik van water is in lijn met de voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater (artikel 10.29a Wm). Pas daarna mag men eventueel overtollig afvalwater onder voorwaarden lozen.

Verboden en voorwaarden

Water dat komt van:

 • het mechanisch bewerken van natuursteen of beton,
 • een luchtreinigingsinstallatie voor het mechanisch bewerken van natuursteen of beton, of
 • het reinigen van apparatuur of werkruimten voor het mechanisch bewerken van natuursteen, of beton,

mag men lozen op het vuilwaterriool, hemelwaterriool of een oppervlaktewaterlichaam.

Lozen in een vuilwaterriool mag alleen als:

 • het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer bedraagt dan 300 milligram per liter en
 • de korreldiameter van onopgeloste stoffen niet meer dan 0,75 millimeter bedragen.

Men moet voorkomen dat kunststoffen direct in een oppervlaktewaterlichaam te recht komen. Daarom mag men afvalwater dat in contact is geweest met kunststeen of composietmateriaal alleen via het vuilwaterriool lozen. Het derde lid van artikel 4.74c geldt niet voor het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met kunststeen of composietmateriaal.

Lozen in een oppervlaktewaterlichaam, op of in de bodem of hemelwaterriool mag alleen als:

 • men geen flocculanten heeft toegevoegd en
 • het gehalte aan onopgeloste stoffen niet meer dan 100 milligram per liter bedraagt.

Maatwerk

Op basis van artikel 2.2 Activiteitenbesluit kan het bevoegd gezag via een maatwerkvoorschrift bepalen dat:

 • afvalwater waaraan men geen flocculanten heeft toegevoegd wel mag lozen.
 • in contact is geweest met kunststeen of composietmateriaal wel mag lozen.

Controle aspecten

 • Kan men het te lozen afvalwater op een doelmatige wijze bemonsteren?
 • Wordt het afvalwater zoveel mogelijk hergebruikt?
 • Zijn er methoden aanwezig om slib af te scheiden (bezinkbak)?