Veranderingen Software

Riskeer 21.1.1

Binnen Riskeer zijn aan een aantal onderdelen veranderingen doorgevoerd

Riskeer 21.1.1:

 • Probabilistisch piping
 • Rekenen met Scenario’s voor alle toetssporen uit groep 1
 • Nieuwe rekenoptie “golfklap voor toets op maat”
 • Export STIX-bestanden van dijkschematisaties naar D-Stability

Hydra-Ring 20.1.3 (binnen Riskeer):

 • Watersysteem Volkerak-Zoommeer
 • Nieuwe beschrijving modelonzekerheid golfcondities
 • Aanpassing Hydraulische Belastingen voor Bekledingen voor aflandige golven en parameter c = 0
 • Correlatie tussen de modelonzekerheden in de golfcondities

Probabilistische Bibliotheek 20.1.1 (binnen Riskeer):

 • Aanpassing in FORM (bij geen convergentie)
 • Verbetering correlatiematrix (t.b.v. D-Stability)
 • Bug opgelost in de routines voor het lengte-effect

Dam and Foreshore (DaF) 20.1.2 (binnen Riskeer):

 • Een verbetering in de Baldock brontermformulering voor breking
 • Een fout opgelost in de brontermformulering voor bodemwrijving en een aangepaste voorkeursinstelling voor de wrijvingscoëfficiënt

Macrostabiliteit kernel 20.3.1 (binnen Riskeer):

 • Verbetering optie “move grid”
 • Correctie op C-Phi reductie door uplift
 • Nieuw schuifsterktemodel: SU-tabel (alleen relevant voor D-Stability)

Aandachtspunten Riskeer

Bij de toepassing van de probalistische pipingcomponent van Riskeer zijn een aantal aandachtspunten aan te merken.

 • Nieuwe ontwerpdatabases voor het Benedenrivieren werken alleen met Riskeer versie 21.1.1.
 • De pipingresultaten die met de nieuwe probabilistische rekencomponent voor piping kunnen worden behaald worden niet automatisch overgehaald naar de assemblage, maar moeten handmatig overgezet worden naar de assemblage in het toets-op-maat veld.
 • In de BOI nieuwsbrief zijn een aantal aandachtpunten voor het gebruik van de component meegegeven:  Ontwikkelingen in het Piping dossier - Helpdesk Water
 • De faalkanseis wordt niet juist weergegeven, maar wordt niet gebruikt.
 • Uitgebreidere aanwijzingen voor de schematisatie zullen in de volgende aanpassing van de schematiseringshandleiding voor piping worden verwerkt.
 • De probabilistische berekeningen worden uitgevoerd met default rekeninstellingen van Hydra-Ring. De rekeninstellingen kunnen aangepast wordt buiten Riskeer om met behulp van een voorbeeld beschikbaar op Helpdesk Water.

Bij de toepassing van de verbeterde DaF component van Riskeer is een  enkel aandachtspunt aan te merken.

 • In DaF 20.1.2 wordt uitgegaan van een pragmatische overgang in berekende golfhoogte als sprake is van een golfinvalshoek tussen de 80 en 90 graden (waarbij de reductiefactor lineair afneemt tussen 80 en 90 graden) bij voorlanden. Dat is gedaan om een discontinuïteit bij strijkgolven (90 graden invalshoek) te vermijden. Tijdens de systeemtesten van Hydra-Ring en Riskeer is geconstateerd dat deze overhang tot aanzienlijke reductie van de berekende golfhoogtes kan leiden in het geval van berekeningen met dam/voorland en waarbij de invalshoek tussen ca. 80 en 90 graden maatgevend is. De aanzienlijke reductie van de golfhoogte komt ook in het geval van diep gelegen dam/voorland voor. Aanbevolen wordt om extra aandacht te besteden aan de betrouwbaarheid van resultaten van berekeningen met de maatgevende golfinvalshoek tussen 80 en 90 graden (dat is ongeacht of er met of zonder dam/voorland gerekend wordt). De betrouwbaarheid van de resultaten kan worden gecontroleerd door een gevoeligheidsanalyse waarin de normaal van een dijk/kunstwerk gevarieerd wordt. De resultaten van de gevoeligheidsanalyse moeten dan een logisch verloop vertonen.

Bij het exporteren van dijkschematisaties van Riskeer naar D-Stability zijn er aantal aandachtspunten aan te merken:

 • Semi-probabilistische berekeningen in Riskeer en D-Stability (met gelijke invoer) leiden niet altijd tot dezelfde resultaten. Bijvoorbeeld Riskeer past bij opbarsten sterkte reductie toe, dat is niet het geval bij D-Stability.
 • Het exporteren van dijkschematisaties van Riskeer naar D-Stability is niet altijd één op één mogelijk. Dat is inherent aan verschillen in de applicaties:

1). D-Stability accepteert bij de methode Uplift-Van niet een glijvlak met identieke x-coördinaten van punten a en b. Gelijke x-coördinaten zijn wel in Riskeer toegestaan. In dat geval presenteert D-Stability een ander glijvlak dan Riskeer. Het probleem wordt opgelost door de x-coördinaat van punt a in D-Stability minimaal naar links te verplaatsen.

2). In Riskeer wordt de volgordelijkheid van punten op een referentie- of waterlijn geadministreerd. In D-Stability niet, daar kunnen punten op een waterlijn over elkaar heen verplaatst worden terwijl de lijn valide blijft. Indien een water- of referentielijn meerdere (x, z)-punten met gelijke z-coördinaten bevat, dan is bij Riskeer de volgordelijkheid van de punten bekend. In D-Stability worden de punten in D-Stability van boven naar beneden verbonden. Aanbevolen wordt de geëxporteerde water- en referentielijnen zorgvuldig te controleren.

D-Stability 21.01

Binnen D-stability zijn aan een aantal veranderingen doorgevoerd

 • Nieuw schuifsterktemodel: SU-tabel
 • Bug verwijderd uit het converteren van het yieldstress/OCR naar POP
 • In Uplift-Van kan de tangentlijn niet boven het hoogteprofiel uitkomen
 • Inlezen bestanden van Riskeer 21.1.1 en D-Geo Stability 18.2
 • Andere aanpassingen die met herleidbaarheid of gebruikersvriendelijkheid te maken hebben

Aandachtspunten D-stability

 • Zandige klei en siltige klei met hoge volumegewichten (γsat > 17 à 18 kN/m3) blijkt ander gedrag bij ongedraineerd afschuiven te vertonen dan klei met lagere volumegewichten. Voor deze zogenoemde ‘transitional soils’ is daarom een nieuw schuifsterktemodel beschikbaar in D-Stability versie 2021.01. Dit model heet ‘SU table (undrained)’. Onder de betrokken experts is momenteel echter nog geen overeenstemming over het model ‘SU table (undrained)’ in D-Stability en het afleiden van de benodigde invoerparameters. Zowel naar het schuifsterktemodel zelf als het afleiden van de benodigde invoerparameters wordt nog aanvullend onderzoek gedaan. Geadviseerd wordt om een vraag aan Helpdesk Water te stellen voordat in een project gebruik gemaakt wordt van het schuifsterktemodel ‘SU table (undrained)’. Op basis van aanvullend onderzoek wordt meer inzicht verkregen in het gedrag van de grond en het gebruik van het nieuwe schuifsterktemodel (Su-tabel) in D-Stability. Dit onderzoek is uitgezet om een aantal onduidelijkheden in het schuifsterktemodel op te helderen:
 • Het schalen met ‘m’. In de huidige versie van schuifsterktemodel wordt nu geschaald met de sterktetoename exponent ‘m’ uit de SHANSEP formule voor de ongedraineerde schuifsterkte. Experts verschillen van mening of dit correct is, een aanpassing benodigd is naar een andere schaalparameter of dat het schalen beter uit het model gehaald kan worden. Aanvullend onderzoek moet uitwijzen hoe de ‘transitional soils’ het beste kunnen worden meegenomen in stabiliteitsberekeningen.
 • of de sprong van punt 3 naar 4 terecht is of dat het schuifsterktemodel aangepast moet worden zodat deze sprong niet optreedt.
SU tabel in vijf bouwfases
 • welke methode werkbaar is voor de gebruiker. Het schuifsterktemodel moet dicht bij de werkelijkheid liggen. Tegelijkertijd moeten de gebruikers ook in staat zijn om geschikte invoer (Su-tabel) te verkrijgen en logische volgorde van bouwfases (stages) te schematiseren.

Steentoets 20.1.1:

Binnen Steentoets  zijn aan een aantal veranderingen doorgevoerd

 • De rekenmethode voor niet-ingegoten Noorse steen is aangepast
 • De formule voor het berekenen van de reststerkte van de kleilaag is aangepast
 • Er is een inconsistentie opgelost in de rekenmethode voor de reststerkte van de kleilaag
 • Er is een inconsistentie opgelost in de rekenmethode voor breuksteenoverlagingen en teenbestortingen

Aandachtspunten Steentoets:

 • Er is een nieuwe formulering voor niet ingegoten Noorse Steen (Toets op Maat). Deze pakt zwaarder uit dan de oude formulering.
 • Overwogen kan worden om versie 20.1.1 ook te gebruiken bij de beoordeling. Temeer omdat hier diverse inconsistenties zijn opgelost en dat niet het geval is in versie 17.1.2

BM-Gras Buitentalud 21.1.1:

Binnen BM- Gras Buitentalud is een enkele veranderingen doorgevoerd

 • Er is een verbetering doorgevoerd in de Battjes-Groenendijk module van BM Gras oploop.

Aandachtspunten BM- Gras Buitentalud

 • De verbetering in de BM-Gras Buitentalud leidt tot hogere faalkansen.
 • De Battjes-Groenendijk methode maakt geen onderdeel uit van het WBI2017. Het was beschikbaar gesteld voor een Toets op Maat en was geen onderdeel van de gedetailleerde toets. De wijziging raakt alleen gebruikers die de voorgaande versie in de Toets op Maat hebben toegepast.

Hydra-NL 2.8.2:

Binnen Hydra-NL zijn de volgende veranderingen doorgevoerd

 • Nieuwe beschrijving van de correlaties modelonzekerheid golfcondities ingevoerd
 • Aanpassing Hydraulische Belastingen Bekledingen voor parameter c = 0 en aflandige golven
 • Correlatie tussen de modelonzekerheden in de golfcondities
 • Aangesloten op de nieuwe DaF module (zie de opmerking bij Riskeer over de hoek van inval tussen 80 en 90 graden)
 • Aanpassingen voor de Oosterschelde (geen beheerruimte, geen eis dat waterstand met de zeewaterstand toeneemt)
 • Aanpassing voor het Bovenrivierengebied (extrapolatie van lage afvoeren toegestaan)
 • Aanpassing Waddenzee (uitbreiden interpolatie met een extra kuststation) om beter aan te sluiten op Riskeer

Op de over-all pagina van het WBI bij Applicaties en modellen (https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/wbi-2017/) zijn ook releasenote opgenomen. Het gaat dan om een overzicht van de actuele beschikbare software en hoe dat zich in de architectuur verhoud.