Ontwikkelingen in het Piping dossier

Aankomende release Probabilistisch piping in Riskeer:

Voor het toetsspoor Piping (STPH) ondersteunt Riskeer 21.1.1 nu zowel de mogelijkheid van semi-probabilistische (bestaande functionaliteit) als probabilistische berekeningen (nieuwe functionaliteit). Deze typen van berekeningen worden met verschillende symbolen gemarkeerd.

De GAT test wordt nu uitgevoerd.

Probabilistische Piping berekening

Een probabilistische berekening wordt uitgevoerd met Hydra-Ring door gebruik te maken van de DikesPiping kernel (versie 16.2.1). Een probabilistische berekening (ofwel een faalkansberekening) wordt twee keer uitgevoerd, waarbij het verschil wordt bepaald door de lengte van een vak:

  1. Voor een dijkdoorsnede, in dit geval wordt er voor de lengte van het vak een waarde van 0 m toegepast.
  2. Voor een dijkvak, waarbij de Lengte van het betreffende vak wordt bepaald door de geïmporteerde vakindeling.

De invoerbestanden (vakindeling, profielschematisaties en stochastische ondergrond-modellen), die worden gebruikt in de probabilistische en de semi-probabilistische berekeningen, zijn gelijk.

De uitvoer van een probabilistische berekening bestaat uit de faalkans per doorsnede en de faalkans per vak; weergave van de illustratiepunten is optioneel. De berekenende faalkans per doorsnede en per vak betreft de gecombineerde kans op “Heave EN Opbarsten EN Terugschrijdende erosie (Sellmeijer)”. Een uitzondering vormt een berekening met “Effectieve deklaagdikte bij uittredepunt [m]” gelijk aan nul. In dit geval betreft de berekende faalkans per doorsnede en per vak de kans op “Terugschrijdende erosie (Sellmeijer)”. Ook wordt in dit geval, geen foutenboom weergegeven (indien “Illustratiepunten inlezen” = TRUE).

Voor de registratie van het resultaat ten behoeve van het oordeel voor het toetsspoor STPH gebruikt Riskeer de rekenresultaten uit de semi-probabilistische berekeningen voor de bepaling van de faalkans volgens de gedetailleerde toets. Deze resultaten worden vervolgens gebruikt voor de assemblage van het veiligheidsoordeel. De rekenresultaten van de probabilistische berekeningen worden door Riskeer voorlopig niet gebruikt voor de bepaling van het gedetailleerde toetsoordeel.

Wijziging invoerparameters

Binnendijkse waterstand

Invoerparameter “Polderpeil [m+NAP]” in toetsspoor STPH is hernoemd naar “Binnendijkse waterstand [m+NAP]”.

Deklaagdikte 0 m weergave in Invoer scherm

Indien voor toetsspoor STPH de deklaagdikte niet bepaald kan worden, dan wordt in het Invoerscherm van een berekeningen waarde “0” getoond voor parameters “Totale deklaagdikte bij uittredepunt [m]” en “Effectieve deklaag dikte bij uittredepunt [m]” gelijk aan “0”. Ofwel, voor beide parameters worden het gemiddelde en de standaardafwijking (beide gelijk aan NaN in dit geval) niet meer weergegeven.

Inconsistentie bij deklaag 0 m

Voor toetsspoor STPH en in het geval van deklaag = 0 m, kunnen de semi-probabilistische en probabilistische berekeningen inconsistente antwoorden leveren. Dat is omdat in de piping kernel, in dat geval, inconsistent met de veiligheidsfactor en de grenstoestandsfunctie wordt omgegaan.

Embankment Suite

In 2019 is in samenwerking tussen BOI, de POV-M en Deltares D-Stability ontwikkeld. Voortbordurend op de goede ervaringen, wordt er momenteel gewerkt aan een voorstel voor de Embankment Suite. Vanuit BOI en HWBP is Deltares gevraagd om een Plan Van Aanpak op te stellen voor de ontwikkeling van deze Embankment Suite.

De Embankment Suite is bedoeld als een instrument voor het beoordelen, ontwerpen en beheren van (waterkerende) grondlichamen. Het omvat beoordelings- en ontwerp software voor stabiliteit, piping, grondwaterstroming en zakkingen voor ophogingen, grondconstructies en dijklichamen. Het beschikt over probabilistiek, waarmee rekening kan worden gehouden met onzekerheid in de belasting en sterkte van dijken wordt geïntegreerd in de software, maar kan ook via andere software worden betrokken, bijvoorbeeld via de probabilistische toolkit. De pakketten werken samen met Riskeer en GEOLIB (voor het automatiseren van analyse en parametrisch ontwerp). In de huidige concept versie zou het gaan bestaan uit onderstaande modulair ontwikkelde rekenkernen met een GUI.

  • D-Stability
  • D-Settlement
  • D-Flow
  • D-Piping

De ontwikkeling combineert wensen vanuit het programma BOI lopen er nu gesprekken met het en het HWBP, en de gebruikers van de software denken ook nadrukkelijk mee bij de ontwikkeling.

De gebruikers zullen worden betrokken bij het opstellen van het van het plan van aanpak en om over de behoefte, de prioriteiten en de functionaliteiten te adviseren. Vooruitlopend op deze beslissing wordt er vanuit het BOI nu al gewerkt aan het vervolg van D-GeoFlow (D-Piping). Omdat er vanuit het BOI al een start wordt gemaakt met de module piping van de Embankment suite wordt hiervoor in eerste instantie de gebruikersgroep van D-GeoFlow benaderd. Nieuwe gebruikers die graag ook mee willen denken over de opzet van de Embankment Suite of specifiek de Piping module kunnen een bericht sturen naar Raymond.vanderMeij@deltares.nl of mark.postma@rws.nl.

KVK piping onderzoek 2018-2019 Rapport: Toepassing ontwikkelde kennis  + Factsheet D-GeoFlow

Vanuit KVK is er in aanvulling op het syntheserapport (pdf, 6.2 MB) een “bijsluiter” ontwikkeld: Toepassing Ontwikkelde Kennis (pdf, 2.2 MB) om de kennis te ontsluiten en handvatten te bieden voor de toepassing, gericht op gebiedsspecifieken kenmerken.

Ook is er in samenwerking met het HWBP een factsheet D-GeoFlow (pdf, 586 kB) gemaakt om het gebruik in projecten te ondersteunen.

KVK piping onderzoek 2018-2019 syntheserapport + Factsheet D-GeoFlow

Vanuit KVK is er een bijsluiter (pdf, 2.2 MB) ontwikkeld waarbij de kennis van de afgelopen jaren is samengevat.

Ook is er in samenwerking met het HWBP een factsheet D-GeoFlow (pdf, 586 kB) gemaakt.

D-GeoFlow prototype

Issue met mesh in DGF

Er is geconstateerd dat bij een berekening met het prototype D-Geo Flow het mesh een grote invloed heeft op het kritieke verval dat wordt berekend. Uit onderzoek door Deltares bleek dat het betreffende mesh bepaalde elementen niet altijd worden uitgerekend, en dat de ontwikkeling van de pipe daardoor soms doodloopt.

Om dit te voorkomen worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Houd langs de lengte van de pipe kleine verschillen in pipe element grootte aan.
  • Controleer  expliciet of de stijghoogte in alle elementen wordt berekend.

Handleiding update voor DGF

Er zijn aanpassingen gedaan in de handleiding naar aanleiding van gebruikers ervaringen van de afgelopen tijd.