Release notes voorjaar 2021

Aanleiding

De kennis van hydraulische belastingen, van sterktemechanismen en de instrumentontwikkelingen voortkomend uit BOI-programma is permanent in beweging. Samen met ervaringen van gebruikers en beheerwerkzaamheden vormen zij de basis voor een update van het instrumentarium wat gebruikt kan worden voor het beoordelen of ontwerpen van primaire waterkeringen. Jaarlijks brengt het BOI-programma 2020-2023 een update uit om deze ontwikkelingen beschikbaar te stellen aan de gebruiker.

De laatste release voorafgaand aan de formele start van het programma BOI heeft plaatsgevonden in het najaar van 2019. In het jaar 2020 is geen update uitgekomen omdat het programma zich in een opstartende fase bevond. In het afgelopen jaar is een aantal ontwikkelingen afgerond die beschikbaar kunnen worden gesteld aan de gebruik in de huidige voorjaarsrelease. Alle onderdelen van de release dragen bij aan de doelen of subdoelen van het BOI-programma. De verbeteringen die nu beschikbaar gesteld worden moeten dan ook niet gezien worden als aanpassingen van (de gedetailleerde beoordelingsmethoden in) het WBI2017, maar als de eerste resultaten van het BOI-programma.

De belangrijkste zaken die bewerkstelligd worden met deze release zijn het vergroten van de keuzemogelijkheden in de Toets om Maat, het beschikbaar stellen van de probabilistische rekenmethodiek in Riskeer voor de faalkansbijdrage van piping conform de rekenregel van Sellmeijer en een verbeterde methode voor het meenemen van voorlanden in het berekenen van hydraulische belastingen met Riskeer.

De documentatie en de software hebben een afhankelijkheid van elkaar en vormen binnen het BOI een samenhangend geheel. Wijzigingen in het ene onderdeel van het basisinstrumentarium met onderlinge afhankelijkheid worden normaliter direct doorgevoerd in aanpalende onderdelen van het instrumentarium om een consistent geheel te houden. Daar waar dat nog niet afgerond is, is dat aangegeven in de release notes.

Onderdelen van de release

Software

 • Riskeer 21.1.1 is een verbetering op versie 19.1.1*
 • D-Stability 21.01  is een verbetering op versie 20.01*
 • Steentoets 20.1.1 is een verbetering op versie 19.1.1*
 • BM-Gras Buitentalud 21.1.1  is een verbetering op versie 19.2.1**
 • Hydra-NL 2.8.2 is een verbetering op versie 2.7.1**

Bij de software met een * is nieuwe functionaliteit toegevoegd, bij software met een ** zijn onderhoudswerkzaamheden gepleegd.

Hydraulische databases

 • Voor de Vecht- en IJsseldelta, een update van de fysica, de impact van Reevediep fase II, aanpassing modelonzekerheden en toepassen nieuwe kennis.
 • Voor de Kust, een correctie op een inconsistentie in modelonzekerheden op de golven.
 • Voor het Volkerak-Zoommeer een verbetering van het aantal uitvoerpunten en opname in Riskeer.
 • Een correctie voor zeespiegelstijging en meerpeilstijging voor het ontwerpen in Riskeer ten opzichte van 2019 voor de Kust, Meren, Vecht- en IJsseldelta en Benedenrivieren.

Documenten

 • Schematiseringshandleiding Piping
 • Schematiseringshandleiding Macrostabiliteit
 • Schematiseringshandleiding Grasbekleding
 • Schematiseringshandleiding Steenzetting
 • Schematiseringshandleiding Kunstwerken
  • Betrouwbaarheid sluiten
  • Piping
  • Hoogte
  • Sterkte en Stabiliteit
 • Handreiking NWO’s
 • Assemblageprotocol WBI2017

Impact

Bij de onderdelen van de release is een overzicht gemaakt van de impact van de veranderingen. De effecten van de doorgevoerde wijzigingen zijn terug te lezen in de verschilanalyse en consequentieanalyse (pdf, 2.2 MB) van de overall release.

De bron en de impact van een verandering is na te lezen in de  individuele releasenotes van de software componenten. Elk softwareproduct heeft naast zijn eigen releasenotes met een beschrijving van de impact voor de gebruiker ook een nieuwe gebruikershandleiding.

De hydraulische databases die geüpdatet zijn, zijn begeleid door protocollen van overdracht die de veranderingen kort beschrijven en in de bijbehorende documentatie wordt in detail de veranderingen beschreven.

Daarnaast is er ook een lijst van generieke bevindingen van de voorjaarsrelease 2021 van BOI opgesteld, die is opgenomen in de verschil- en consequentieanalyse. In het bevindingen overzicht is aangegeven welke onderdelen nog aandacht behoeven. Nog niet alle zaken uit de bevindingen zijn direct opgepakt in de release. Zaken die nog niet ingevuld konden worden, zullen terugkomen tijdens de prioritering voor het BOI-programma 2020-2023, aan bod komen in het beheer en onderhoud van het instrumentarium of indien nodig terug komen in het Kennisprogramma ‘Kennis voor Keringen’.

Toepassing nieuwe onderdelen

 • Toepassing in de beoordeling
  Een reeds afgeronde beoordeling hoeft niet opnieuw uitgevoerd te worden. In lopende beoordelingstrajecten mag de beheerder een afweging maken of nieuwe kennis wordt verwerkt in de beoordelingsresultaten. Een indicatie voor de effecten van de veranderingen zijn te vinden in de verschilanalyse en consequentieanalyse. Wanneer de nieuwe kennis uit het instrumentarium wordt toegepast valt dit automatisch onder een Toets op Maat.
 • Toepassing bij het ontwerp
  De beheerder mag zelf afwegen of nieuwe kennis meegenomen wordt in een ontwerp. Deze afweging mag hij elke nieuwe fase van het ontwerp opnieuw maken.

Aandachtspunten algemeen

Tijdens het uitvoeren van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT), zijn een aantal zaken naar voren gekomen waar op voorhand aandacht voor gevraagd wordt.

 • Piping zonder deklaag
  In de zeldzame gevallen waar piping berekeningen worden uitgevoerd waarbij er geen deklaag aanwezig is, geeft de nieuwe probabilistische berekeningsmethode nog geen betrouwbare resultaten. In het semi-probabilistische model dat is opgenomen in Riskeer, zijn daarvoor oplossingen opgenomen waarmee betrouwbaarder resultaten behaald kunnen worden dan met de probabilistische berekening waarin deze oplossingen nog niet zijn opgenomen. Gebruikers worden in beide gevallen geadviseerd om kritisch naar de uitkomsten te kijken.
 • Voorlandmodule in combinatie met strijkgolven
  Het gebruik van de voorlandmodule in combinatie met het voorkomen van strijkgolven geeft lokaal (in een gering aantal gevallen) een onverwachte wijziging in hydraulische belastingen ten opzichte van vorige release. De oorzaak daarvoor kan worden gevonden in de combinatie van de introductie van de verbeterde voorlandmodule (DaF), het gebruik van de Q-variant, de aanwezigheid van strijkgolven en het introduceren van nieuwe databases. Dit geeft in enkele testgevallen instabiele resultaten net als in vorige versies van de DaF, maar treden op andere plekken op. Deze instabiele resultaten zijn besproken met de gebruikers in de watersysteemgroepen van de betreffende systemen.
 • Schematiseringshandleiding piping
  Over enkele maanden volgt een update van de schematiseringshandleiding voor het toetsspoor piping ten aanzien van de probabilistisch berekening die is toegevoegd aan Riskeer. Deze is nog niet verwerkt in de huidige versie.

Beschikbaarheid Release

De nieuwe software en databases zijn beschikbaar op de web-data omgeving (Stack) van BOI.

Met de inloggegevens die u bij uw aanvraag voor de software en/of HR databases heeft ontvangen, kunt u deze downloaden. Indien u niet meer over deze inloggegevens beschikt, kunt u deze via de BOI softwarepagina van de Helpdesk Water opnieuw aan vragen.

De nieuwe beschikbaar gekomen documentatie is te downloaden via onderstaande links:

Vragen

Bij vragen over de nieuwe kennis en de toepassing bij de beoordeling of het ontwerp kunnen vragen gesteld worden via de Helpdesk Water.