‘We doen veel moois. Daar moeten mensen van op de hoogte zijn’

Het programma Beheer en Onderhoud Kust (B&O Kust) kijkt weer terug op een geslaagd jaar. Wat staat er voor 2021 op het lijstje? We blikken met Projectleider Marga Rommel alvast vooruit. En we bespreken wat er in 2020 gebeurd is.

‘Ik zie steeds meer samenwerking ontstaan tussen WVL en de regio’s’, vertelt Marga. ‘En er wordt goed afgestemd met Deltares. Daardoor richten we onze onderzoeken beter op de toepassing. De verwachting van onderzoeksresultaten en toepassing daarvan wordt duidelijk met elkaar besproken. Daar zag ik in 2020 mooie resultaten van.’

Corona had weinig invloed

Marga vertelt ook dat de coronapandemie gelukkig weinig invloed heeft gehad op het programma. ‘We hebben nergens vertraging opgelopen. Natuurlijk is het minder makkelijk om even met elkaar te sparren, maar op bepaalde punten was het vele beeldbellen ook wel weer handig. We werken met mensen uit het hele land. Een afspraak maken waar iedereen bij kon zijn was daarom niet altijd even makkelijk. Omdat iedereen thuis werkt, is dat nu goed te doen.’

Door met de 5 deelprogramma’s

In grote lijnen gaat B&O Kust in 2021 door met de 5 deelprogramma’s. In gesprekken met het Programma Zeespiegelstijging – waar het vervolg van Kustgenese deel van uitmaakt – zijn de werkzaamheden van beide programma’s afgestemd. ‘Waar wij meer kijken naar korte termijn, kijkt Zeespiegelstijging meer naar de lange termijn’, legt Marga uit. Zij gebruiken veel van onze gegevens. Omdat wij een continu programma zijn, is het makkelijk voor ze om daarvan af te tappen. We leggen dus de basis voor het langetermijnonderzoek. En er is afstemming met het Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg, daarvoor is Beheer en Onderhoud Kust een belangrijke toeleverancier van kennis.’

Meer inzet van systeemsuppleties?

Het monitoren, analyseren en proberen te voorspellen van de ontwikkeling van de kust en de benodigde ingrepen blijft in 2021 aan de orde van de dag. B&O Kust kijkt daarbij onder andere naar bodemdaling en zeespiegelstijging, de geologie, modelontwikkeling en zandvoorraden. Bovendien continueert het programma de suppletie-evaluaties. Heeft de uitgevoerde suppletie het gewenste effect op het suppletiepunt gehad? Marga: We onderzoeken verder of systeemsuppleties zoals De Zandmotor op meer plekken bruikbaar zijn. We leren ieder jaar weer meer van suppleties en kunnen ze steeds effectiever en efficiënter inzetten.’

Afronden Natuurlijk Veilig

We ronden Natuurlijk Veilig in de huidige vorm in 2021 af in een eindrapportage. Het convenant met alle deelnemende partijen gaat het laatste jaar in. We geven in dat rapport de conclusies weer van 4 jaar onderzoek en gaan aan de slag met en vertaling ervan naar de uitvoering. Ook bepalen we komend jaar samen met de convenantpartners een plan van aanpak voor de komende jaren.

Communicatie en samenwerking verder samenbrengen

Marga: ‘Als laatste is het belangrijk om ook goed te kijken naar de communicatie over alle projecten. De nieuwsbrief is een goede manier om mensen op de hoogte te houden, maar we willen de ingezette lijn op communicatie en samenwerking verder brengen. We doen zoveel moois. Daar moeten we meer mensen van op de hoogte brengen!’