Vervolg Kustgenese 2.0 onderdeel programma Zeespiegelstijging

Kustgenese 2.0 nog niet is afgerond, maar toch werkt het team al aan een vervolg. Hierin ligt de nadruk vooral op de effecten van zeespiegelstijging.

Kustgenese 2.0 krijgt een vervolg als onderdeel van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging.  Een samenwerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Deltacommissaris, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Unie van Waterschappen en diverse kennisinstellingen. Met het programma bereidt Nederland zich voor op de effecten van klimaatverandering. Carola van Gelder-Maas, projectmanager Kustgenese 2.0, vertelt hierover: ‘De laatste jaren is het belang van het onderzoek binnen Kustgenese 2.0 enorm toegenomen. Vooral door de laatste prognoses op het gebied van de zeespiegelstijging is het belangrijker meer informatie te krijgen over bijvoorbeeld sedimenttransporten of zandsuppleties. Daarom krijgt Kustgenese 2.0 een vervolg.’

3 thema’s

Quirijn Lodder, adviseur hoogwaterveiligheid kust bij Rijkswaterstaat werkt nu aan de insteek van het onderzoeksprogramma. Hij vertelt over de thema’s van het vervolg van Kustgenese. ‘Je kunt de belangrijkste doelstellingen verdelen over 3 thema’s. Het eerste thema gaat over de effecten van zeespiegelstijging op de morfologie van de Delta, Hollandse Kust en Wadden. Het tweede thema focust zich op de invloed van de zeespiegelstijging op de dijkveiligheid van de kust van het vaste land en de rivieren. Binnen het derde thema kijken we naar maatregelen om de effecten van de zeespiegelstijging op te vangen.’

Balans

Een van de belangrijke onderwerpen bij het eerste thema is het onderzoeken van de invloed van zeespiegelstijging op het Waddengebied. Quirijn: ‘Er komt zand het gebied binnen en tegelijkertijd stijgt de zeespiegel. De vraag is: hoe lang blijven die met elkaar in balans? Als de Waddenzee evenveel sediment ontvangt als de zeespiegel stijgt, dan kunnen de Wadplaten meegroeien met de zeespiegel. Dat is niet alleen van belang voor de ecologie maar ook voor de waterveiligheid.’ Het tweede thema heeft betrekking op de veranderende belasting op onze dijken en duinen. Door zeespiegelstijging worden deze vaker en zwaarder belast. We moeten verkennen welke effecten dit heeft voor de waterveiligheid en welke maatregelen er zijn om dit op te vangen.

Onderzoek naar zandwinning

Quirijn vervolgt: ‘De verwachting is dat we nog heel lang de kust van zand zullen moeten voorzien zodat deze kan meegroeien met de stijgende zeespiegel. Mogelijk is hier meer suppletiezand voor nodig. Daarom is ook aanvullend onderzoek nodig naar effecten op de zandwingebieden, waarbij de focus zowel moet liggen op morfologie als ecologie.’

Kennisbasis verder uitbouwen

Er wordt nog volop nagedacht over de concrete invulling van het onderzoeksprogramma. Maar zeker is al wel dat er een stevig fundament ligt met de inzichten uit Kustgenese 2.0. Uiteindelijk levert het vervolg een bijdrage aan de voordeurstrategieën voor de tweede herijking van het Deltaprogramma in 2026.