Beleidsadvies: aandacht voor begrenzing kustfundament

In het najaar van 2020 levert Kustgenese 2.0 een beleidsadvies op aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De resultaten van het langetermijn kustonderzoek, het ecologisch onderzoek en de pilotsuppletie Amelander Zeegat voegen we daarom de komende tijd samen. Hoe verloopt dit proces? Carola van Gelder-Maas, projectmanager Kustgenese 2.0 vertelt er meer over.

Het eindrapport bevat straks een advies over hoeveel zand we nu en in de toekomst nodig hebben en waar, hoe en wanneer we het beste kunnen suppleren om de kust op een duurzame manier te beheren en onderhouden. Carola: ‘We willen zo nauwkeurig mogelijk berekenen wat de zandvraag is van het kustfundament. Oftewel: hoeveel zand hebben we in de toekomst nodig om het Nederlandse kustfundament op peil te houden terwijl we rekening houden met de zeespiegelstijging?’

Grens kustfundament herijken

Carola: ‘Voor de uitvoering van ons kustbeleid gaan wij uit van het beheer van het zogenoemde kustfundament. Als gebied waar alle functies in de kust aanwezig zijn. Dit kustfundament moet meegroeien met de zeespiegel om de functies in stand te kunnen houden. Volgens het huidige kustbeleid beslaat het kustfundament een gebied vanaf de landwaartse grens van de duinen tot de -20 meter dieptelijn in de Noordzee. Maar nader onderzoek laat nu zien dat de zeewaartse grens niet overal hetzelfde hoeft te zijn. De Nederlandse kust kan opgedeeld worden in 3 kustsystemen: Zeeland, de Hollandse Kust en de Waddenkust. Per regio kan de zeewaartse begrenzing ergens anders liggen en lijkt het er op dat je Nederland niet langs 1 maatlat kunt leggen. Dat is een belangrijk inzicht voor ons suppletieprogramma.’

Kustgenese vervolg

Tegelijkertijd werkt de projectorganisatie ook hard aan de opzet van een vervolg op het vervolg van Kustgenese 2.0. Carola: ‘In het kort zal het vervolg zich richten op alles wat we in Kustgenese 2.0 nog niet hebben onderzocht. De nadruk zal sterker liggen op de gevolgen van zeespiegelstijging op de zandige kust en buitendelta’s. Het gaat eind 2020 van start.’

Onderzoeksdata combineren

Op dit moment komen de eerste resultaten binnen van al het onderzoek binnen Kustgenese 2.0. Carola: ‘Die verzamelen, bewerken en combineren we met data uit andere onderzoeken die lopen binnen Rijkswaterstaat. Dat is de basis voor het beleidsadvies. We bekijken nu met het team, andere onderzoekers en Deltares hoe we resultaten precies gaan interpreteren en welk advies daaruit volgt. Dat vordert gestaag, maar het is nog te vroeg om de grote lijnen te kunnen schetsen. Over een paar maanden kunnen we een tipje van de sluier oplichten, verwacht ik. We liggen in ieder geval op schema om volgend najaar het definitieve advies op te leveren.’