Bergen in depots

Voor baggerspecie die niet kan worden toegepast volgens het Besluit bodemkwaliteit is berging in een depot de meest kosteneffectieve en verantwoorde oplossing. De berging van baggerspecie in depots wordt beschouwd als storten en valt daarmee onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Type depots

Bij depots voor de berging van baggerspecie kan onderscheid worden gemaakt in:

  • stortplaatsen op land
  • omdijkte depots in oppervlaktewater (zoals De Slufter, IJsseloog en Hollandsch Diep)
  • (voormalige) zandwinputten (zoals Kaliwaal en Cromstrijen)

Stortplaatsen op land
Bij stortplaatsen op land gaat het veelal om stortplaatsen waar ook andere afvalstoffen kunnen worden gestort. Voor deze stortplaatsen is de ‘Regeling voor stortplaatsen op land' van toepassing.

Omdijkte depots
Dit zijn speciaal aangelegde faciliteiten voor het storten van baggerspecie die afgesloten zijn (omdijkt) van het omringende oppervlaktewater. Hierdoor wordt uitwisseling met de omgeving (grondwater, oppervlaktewater) geminimaliseerd.
Er zijn vijf omdijkte depots in Nederland. Drie ervan zijn rijksdepots: IJsseloog (in het Ketelmeer), de Slufter (Maasvlakte) en Hollands Diep. De overige twee omdijkte depots: Groningen Seaports en Derde Merwedehaven zijn in beheer bij derden. Zandwinputten

Zandwinputten
In Nederland zijn vele honderden (voormalige) zandwinputten aanwezig. Deze zandwinputten kunnen in aanmerking komen als depot voor de berging van baggerspecie. Een voordeel van berging in zandwinputten is dat dit niet leidt tot grote ingrepen in het landschap en dat berging kan worden gecombineerd met herinrichting van het gebied met het oog op milieu, veiligheid en natuur.

Niet alle (zand)winputten zijn geschikt voor het bergen van baggerspecie om veelal verschillende redenen. Een verantwoorde en transparante voorselectie van geschikte locaties is daarom pre. Door de landelijke werkgroep Depot+ is een Handreiking ontwikkeld waarmee een eerste selectie van geschikte locaties kan worden gemaakt. Deze Handreiking is te downloaden onder het kopje documenten.

Onderzoek naar berging in depots

In de afgelopen 15 jaar is veel onderzoek verricht naar de milieueffecten van het bergen van baggerspecie in omdijkte depots en zandwinputten. Een van de meest recente onderzoeksprojecten is het Kennisproject Uitloging en Verspreiding uit Depots (UVD) van Rijkswaterstaat. De benodigde documentatie van dit project is hier te vinden.