Direct toepassen

Direct toepassen van grond en baggerspecie is geregeld in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk). In het Bbk wordt onderscheid gemaakt in:

  • het generieke kader. hiervoor zijn landelijk geldende normen afgeleid; de interventiewaarde is de bovengrens voor toepassing volgens het generieke kader.
  • gebiedsspecifiek beleid. De mogelijkheid bestaat om gebiedsspecifieke (ruimere en strengere) normen af te leiden. Wel gelden dan een aantal beperkingen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Bodemplus.

Grootschalige toepassingen

Voor het toepassen van grote hoeveelheden grond en baggerspecie (meer dan 5000 m3) is in het Besluit bodemkwaliteit een apart toetsingskader opgenomen onder de noemer van 'grootschalige toepassingen'. Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing (type toepassing, volume, laagdikte) en de kwaliteit van het toe te passen materiaal.

Voorbeelden van grootschalige toepassingen zijn het toepassen van grond en baggerspecie in bouw- en wegconstructies, in terpen of in diepe plassen (zandwinputten).

Herinrichten van diepe plassen als grootschalige toepassing

Begin 2009 is onrust ontstaan over mogelijke gevolgen van het herinrichten van diepe plassen voor grondwater- en oppervlaktewaterkwaliteit. Naar aanleiding hiervan heeft de commissie Verheijen in juni 2009 een advies uitgebracht. Kern van dit advies is dat lokale omstandigheden doorslaggevend zijn voor het al dan niet toepassen van licht verontreinigde grond en baggerspecie in diepe plassen. Per put moet worden beschouwd of de lokale omstandigheden aanleiding geven tot aanvullende maatregelen. Op basis van dit advies is een Handreiking 'herinrichting diepe plassen' opgesteld. Deze handreiking geeft praktische handvatten voor het verondiepen van diepe plassen. De handreiking is door middel van een circulaire verankerd in het Bbk.

Als niet wordt voldaan aan de voorwaarden van het Besluit bodemkwaliteit, dan is er sprake van het storten van een afvalstof. Hiervoor moet o.a. een Wabo- en Waterwetvergunning voor worden aangevraagd.