Verspreiden

Baggerspecie kan in een aantal situaties in het milieu verspreid worden onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Er wordt onderscheid gemaakt in:

  • Verspreiden in (zoet) oppervlaktewater
  • Verspreiden in zout oppervlaktewater
  • Verspreiden op het aangrenzende perceel

Hieronder wordt kort ingegaan op deze verschillende opties. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Bodemplus.

Verspreiden van bagger in zoet water
Het verspreiden van baggerspecie in zoet water is bedoeld om baggerspecie die op ongewenste plaatsen is gesedimenteerd elders weer terug te brengen in het watersysteem. De sedimentbalans wordt zo hersteld. De bovengrens voor verspreiding in zoet oppervlaktewater is klasse A. Het is ook mogelijk om gebiedsspecifieke normen af te leiden. Er gelden dan wel een aantal beperkingen.

Verspreiden in zout water
Voor verspreiden in zout water geldt de zoute baggertoets (ZBT). Ook voor verspreiden in zout oppervlaktewater bestaat de mogelijkheid om de gebiedsspecifieke normen af te leiden. Deze gebiedsspecifiek normen mogen alleen strenger zijn.

Verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel
Voor het verspreiden van baggerspecie op het aangrenzend perceel geldt een criterium dat is gebaseerd op ecologische risico’s. De ecologische risico’s worden uitgedrukt in een msPAF (meer-soorten Potentieel Aangetaste Fractie). De msPAF geeft een indicatie over het deel van de bodemorganismen dat nadelige gevolgen kan ondervinden als gevolg van het aanwezige mengsel van verontreinigingen. Voor metalen is de norm gesteld op 50%. Voor organische verontreinigingen is de norm 20% (zie schema). Daarnaast zijn 5 stoffen individueel genormeerd. Voor het verspreiden op een aangrenzend perceel kunnen geen gebiedsspecifieke normen worden afgeleid.

schemanieuwgeneriekbeleidverspreidenkl

Schema: het nieuwe generieke beleid voor verspreiden op het aangrenzende perceel