Tijdelijke opslag

Dit is het tijdelijk opslaan van grond en bagger die daarna nuttig wordt toegepast onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast onder het Bbk, dan zijn de regels voor tijdelijke opslag uit het Bbk niet van toepassing. Binnen 6 maanden dient dan ook de nuttige bestemming gemeld te worden aan het bevoegd gezag. Dit geldt bijvoorbeeld voor baggerspecie die na opslag wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan tijdelijke opslag. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document tijdelijke opslag en tijdelijke uitname onder het Bbk en de website van Bodemplus.

Overzicht

VORM VAN TIJDELIJKE OPSLAG

VOORWAARDEN

maximale duur van de opslag

kwaliteitseisen

meldingsplicht

Kort durende opslag

6 maanden

-

Ja binnen 6 maanden melding voorziene duur opslag en eindbestemming

Tijdelijke opslag op landbodem

3 jaar

Kwaliteit bagger/grond moet voldoen aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem

Ja binnen 6 maanden melding voorziene duur opslag en eindbestemming

Tijdelijke opslag in oppervlaktewater

10 jaar

Kwaliteit bagger/grond moet voldoen aan kwaliteitsklasse ontvangende bodem

Ja binnen 6 maanden melding voorziene duur opslag en eindbestemming

Weilanddepot (opslag baggerspecie op aangrenzend perceel)

3 jaar

Kwaliteit moet voldoen aan normen verspreiding over aangrenzende percelen

Ja binnen 6 maanden melding voorziene duur opslag en eindbestemming