Tijdelijke opslag

Dit is het tijdelijk opslaan van grond en bagger die daarna nuttig wordt toegepast onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Als het materiaal na tijdelijke opslag niet nuttig wordt toegepast onder het Bbk, dan zijn de regels voor tijdelijke opslag uit het Bbk niet van toepassing. Binnen 6 maanden dient dan ook de nuttige bestemming gemeld te worden aan het bevoegd gezag. Dit geldt bijvoorbeeld voor baggerspecie die na opslag wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de eisen die worden gesteld aan tijdelijke opslag. Voor meer informatie wordt verwezen naar het document tijdelijke opslag en tijdelijke uitname onder het Bbk en de website van Bodemplus.