Uitloging en verspreiding uit baggerdepots

Het voorliggende rapport (2005) is opgesteld in het kader van het project Residuberging en DepotBeheer (RDB, 2004) en richt zich op het onderdeel verspreiding van verontreinigingen uit grootschalige stortplaatsen voor baggerspecie naar het grondwater. Hoofddoel is een beter inzicht in de verspreidingsrisico’s naar grondwater. Hierbij wordt uitgegaan van nieuwe inzichten in de chemie en biologie en in mindere mate in de geohydrologie. Nevendoel is het geven van aanbevelingen voor het vergroten van de betrouwbaarheid van modelvoorspellingen en voor een effectieve monitoringsstrategie.