Wet- en regelgeving

Hier vindt U een overzicht van relevante wetgeving voor het uitvoeren van ingrepen in de waterbodem.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in baggeren, transport en bestemmen. Voor aanvullende informatie worden links gegeven naar andere sites.

Baggeren / ontgraven

Vergunning- of meldingplichtige activiteit

Wetgeving

Aanvullende informatie

Uitvoeren van activiteiten binnen de begrenzing van een Rijkswaterstaatwerk Waterwet

Praktijkvoorbeelden-boek

MER-plichtige activiteit (bijv. aanleg, vergroting of uitbreiding van een vaarweg of waterweg of haven, verlegging van zomerbed, activiteit in N2000-gebied) Besluit Milieueffect-rapportage (onderdeel Wet milieubeheer) Commissie mer
Lozingen als gevolg van baggeren

Besluit lozingen buiten inrichtingen

zie toelichting onder tabel
Potentiële lozingen vanuit de waterbodem die als gevolg van een ingreep wordt blootgelegd

Waterbodemimmissietoets

Helpdeskwater
Verstoren of verwijderen planten of dieren

Flora- en faunawet

Gedragscodes

Natuurbeschermings-wet

Ministerie EL
Planologische aanpassing Wabo 1 Rijksoverheid
Grensoverschrijdende verontreiniging in de waterbodem met een bron in de landbodem (> Interventiewaarde) Wet bodembescherming Helpdeskwater

1) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Transport

Vergunning- of meldplichtige activiteit Wetgeving Aanvullende informatie
Transport van materiaal dat vrijkomt bij baggeren, ontgraven of werkzaamheden aan vaste objecten Wet milieubeheer (melding) Rijksoverheid

Bestemmen

Vergunning- of meldingplichtige activiteit

Wetgeving

Aanvullende informatie

Nuttig toepassen van materiaal dat vrijkomt bij baggeren, ontgraven of werkzaamgeden aan vaste objecten (bouwstoffen, grond en baggerspecie) Besluit bodemkwalitet (melding) Bodemplus
Inrichten van tijdelijke opslag voor grond, baggerspecie of bouwstoffen Wet milieubeheer of Besluit bodemkwaliteit (melding)

Rijksoverheid en Bodemplus

notitie tijdelijke opslag

Lozing van retourwater uit tijdelijke opslag voor baggerspecie (niet zijnde een nuttige toepassing ingevolge het Besluit bodemkwaliteit) Waterwet Helpdeskwater
Lozing van retourwater uit tijdelijke opslag voor baggerspecie ingevolge het Besluit bodemkwaliteit Besluit bodemkwaliteit (melding) Bodemplus
Storten van materiaal dat vrijkomt bij baggeren, ontgraven of werkzaamheden aan vaste objecten Wet milieubeheer Rijksoverheid

Waterwet en Besluit lozing buiten inrichtingen

Voor lozingen op oppervlaktewaterlichamen die ontstaan bij het ontgraven of baggeren van de waterbodem was in principe altijd een watervergunning noodzakelijk. Echter, voor relatief onschadelijke lozingen op een oppervlaktewaterlichaam brengt dit onnodig veel lasten met zich mee. Dit is nu geregeld in het Besluit lozingen buiten inrichtingen (Bbi). Het Bbi is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die valt onder de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming. In het Bbi zijn voor een aantal specifieke activiteiten algemene regels opgesteld ten aanzien van lozingen. Indien aan deze algemene regels wordt voldaan kan worden volstaan met een melding en hoeft dus geen vergunning te worden aangevraagd.

Voor lozingen ten gevolge van het ontgraven of baggeren van waterbodem met een kwaliteit boven de Interventiewaarde moet bij de melding ook een werkplan worden ingediend. In het werkplan moeten de maatregelen worden beschreven die zorgen dat de lozing zoveel als redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen of beperkt. Door Rijkswaterstaat wordt een handreiking opgesteld waarin richtlijnen worden gegeven voor de invulling van dit werkplan.

Actuele wetteksten

De actuele Nederlandse wettekst kunt u vinden op www.overheid.nl Deze website is een eenvoudige en betrouwbare toegang tot alle informatie van de Nederlandse overheid op internet.