Bestemmen van baggerspecie en uiterwaardgrond

In het Kabinetstandpunt waterbodems (2005) is de verwerkingsdoelstelling voor baggerspecie uit de NW4 (Vierde nota waterhuishouding) losgelaten. Er is ingezet op (direct) weer nuttig toepassen van grond en baggerspecie. Baggerspecie, die niet kan worden verwerkt of toegepast, moet worden gestort in depots.

Toepassen van baggerspecie
Om de toepassing van baggerspecie te stimuleren zijn in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk, 2008) de mogelijkheden voor toepassing verruimd. Toepassen van baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit kent de volgende mogelijkheden:

  • Verspreiden van baggerspecie in zoet of zout water of op het aangrenzende perceel.
  • Tijdelijke opslag in oppervlaktewater of in een weilanddepot, in afwachting van nuttige toepassing.
  • Direct toepassen op of in de (water)bodem
  • Toepassen na verwerking. Baggerspecie kan ook worden toegepast na bewerking (rijping, zandscheiding, immobilisatie etc.). In het Bbk zijn regels voor het toepassen van baggerspecie als bouwstof opgenomen.

Berging van baggerspecie in depots
Indien toepassen van baggerspecie niet mogelijk is, ligt het voor de hand om baggerspecie te bergen in een depot. De voorwaarden voor storten in depots zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer.