Vaststellen zuiveringsrendement zuiveringsinstallatie

Het is voor zowel tuinder als toezichthouder van belang dat het vaststellen van het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie op een eenduidige manier gebeurt zodat:

  • een tuinder duidelijkheid heeft over welke zuiveringsinstallatie in zijn/haar situatie geschikt is om aan de regelgeving te voldoen en
  • de toezichthouder inzicht heeft of het verplichte minimale zuiveringsrendement wordt behaald met de door een tuinder toegepaste zuiveringsinstallatie.

Meetprotocol

In de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer is het 'meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw [versie 4 maart 2021] (pdf, 807 kB)' aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement. Met het meetprotocol wordt beoogd een praktische invulling te geven aan het op een eenduidige manier vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties om te kunnen voldoen aan de regelgeving in het Activiteitenbesluit. In 2020 is het meetprotocol herzien. De samenstelling van het Standaard Water, waarmee het zuiveringsrendement van installaties wordt vastgesteld, is herzien omdat van een aantal gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water de toelating was vervallen of binnen afzienbare tijd zou vervallen. De nieuwe samenstelling is opgenomen in het aangepaste meetprotocol (versie 4 maart 2021). De ministeriële regeling met daarin het aangepaste meetprotocol is op 1 augustus 2021 in werking getreden. Vanaf deze datum dient voor het vaststellen van het zuiveringsrendement het aangepaste meetprotocol te worden gebruikt. Meer informatie over de aanpassing van het Standaard Water en de betekenis hiervan staat in het bericht 'Aanpassing Standaard Water (pdf, 885 kB)'

Het is de bedoeling dat fabrikanten/leveranciers van zuiveringsinstallaties de installaties door een derde onafhankelijke partij laten testen volgens de voorgeschreven methode uit het meetprotocol. De testen worden uitgevoerd met een hiervoor speciaal ontwikkeld Standaard Water waaraan gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd.

Het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie moet worden berekend volgens een vastgelegde statistische methode. Hiervoor is de 'berekeningstool rendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw [4 maart 2021) (xlsx, 121 kB)' ontwikkeld waarin de statistische methode is opgenomen.

Beoordeling testresultaat

Na het testen van de installatie is de volgende stap het beoordelen of het uitgevoerde onderzoek aan de eisen voldoet. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), aan de hand van het rapport ‘Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (docx, 48 kB). Hierin wordt beschreven hoe een aanvraag voor beoordeling van het uitgevoerde onderzoek kan worden ingediend bij de BZG en hoe de beoordeling wordt uitgevoerd. Het testresultaat wordt beoordeeld door de BZG.

BZG-lijst

Bij goedkeuring door de BZG van het uitgevoerde onderzoek wordt de zuiveringsinstallatie door de BZG op de BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw geplaatst. Op deze lijst staat een actueel overzicht van zuiveringsinstallaties met daarbij het zuiveringsrendement dat bij de instellingen/randvoorwaarden zoals getest kan worden behaald.

De leverancier dient bij de aanvraag ook een informatieblad aan te leveren (volgens vast format zoals beschreven in het rapport werkwijze beoordeling) met daarin onder andere informatie over de zuiveringsinstallatie, toepassingsbereik van de installatie en instellingen en randvoorwaarden waarbij de installatie moet worden toegepast. Na goedkeuring van de BZG wordt het informatieblad gekoppeld aan de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties.