Vaststellen zuiveringsrendement zuiveringsinstallatie

Het is voor zowel tuinder als toezichthouder van belang dat het vaststellen van het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie op een eenduidige manier gebeurt zodat:

  • een tuinder duidelijkheid heeft over welke zuiveringsinstallatie in zijn/haar situatie geschikt is om aan de regelgeving te voldoen en
  • de toezichthouder inzicht heeft of het verplichte minimale zuiveringsrendement wordt behaald met de door een tuinder toegepaste zuiveringsinstallatie.

Meetprotocol

Voor het bepalen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties is het ‘meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw [versie1 juli 2017]’ ontwikkeld. Met het meetprotocol wordt beoogd een praktische invulling te geven aan het op een eenduidige manier vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties om te kunnen voldoen aan de regelgeving in het Activiteitenbesluit.

Het is de bedoeling dat fabrikanten/leveranciers van zuiveringsinstallaties de installaties door een derde onafhankelijke partij laten testen volgens de voorgeschreven methode uit het meetprotocol. De testen worden uitgevoerd met een hiervoor speciaal ontwikkeld Standaard Water waaraan gewasbeschermingsmiddelen zijn toegevoegd.

De beschrijving van de samenstelling en de procedure voor het klaarmaken van het Standaard Water is beschreven in het meetprotocol. In 2020 is de samenstelling van het Standaard Water herzien omdat van een aantal gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water de toelating was vervallen of binnen afzienbare tijd zou vervallen. De nieuwe samenstelling is opgenomen in het aangepaste ‘meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw [versie 4 maart 2021] (pdf, 807 kB). De aangepaste versie van het meetprotocol is op 4 maart 2021 vastgesteld door het Platform Duurzame Glastuinbouw. In de ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer is het meetprotocol [versie 1 juli 2017] aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement. De ministeriële regeling zal naar verwachting medio 2021 hierop zijn aangepast. In het Platform Duurzame Glastuinbouw is afgesproken dat vanaf 4 maart 2021 de nieuwe versie van het meetprotocol [versie 4 maart 2021] gebruikt kan worden voor het vaststellen van het zuiveringsrendement. Gebruik van de nieuwe versie van het meetprotocol is tot inwerkingtreding van de gewijzigde ministeriële regeling niet verplicht, maar heeft wel de voorkeur.

Meer informatie over de aanpassing van het meetprotocol en de betekenis hiervan staat in het bericht 'Aanpassing standaard water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw' (pdf, 159 kB).

Het zuiveringsrendement van de zuiveringsinstallatie moet worden berekend volgens een vastgelegde statistische methode. Hiervoor is de ‘berekeningstool rendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw [1 juli 2017]’ (xlsx, 128 kB) ontwikkeld waarin de statistische methode is opgenomen. Naar aanleiding van de wijziging van de samenstelling van het Standaard Water is ook de berekeningstool aangepast (berekeningstool rendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw' [4 maart 2021] (xlsx, 121 kB)).

Beoordeling testresultaat

Na het testen van de installatie is de volgende stap het beoordelen of het uitgevoerde onderzoek aan de eisen voldoet. De beoordeling wordt uitgevoerd door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG), aan de hand van het rapport ‘Werkwijze beoordeling zuiveringsrendement zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (docx, 48 kB). Hierin wordt beschreven hoe een aanvraag voor beoordeling van het uitgevoerde onderzoek kan worden ingediend bij de BZG en hoe de beoordeling wordt uitgevoerd. Het testresultaat wordt beoordeeld door de BZG.

BZG-lijst

Bij goedkeuring door de BZG van het uitgevoerde onderzoek wordt de zuiveringsinstallatie door de BZG op de BZG-lijst zuiveringsinstallaties glastuinbouw geplaatst. Op deze lijst staat een actueel overzicht van zuiveringsinstallaties met daarbij het zuiveringsrendement dat bij de instellingen/randvoorwaarden zoals getest kan worden behaald.

De leverancier dient bij de aanvraag ook een informatieblad aan te leveren (volgens vast format zoals beschreven in het rapport werkwijze beoordeling) met daarin onder andere informatie over de zuiveringsinstallatie, toepassingsbereik van de installatie en instellingen en randvoorwaarden waarbij de installatie moet worden toegepast. Na goedkeuring van de BZG wordt het informatieblad gekoppeld aan de BZG-lijst met zuiveringsinstallaties.