Economische analyses SGBP

Economische beschrijving KRWdeelstroomgebieden 2005-2008-2010-2011

Ten tijde van het opstellen van het stroomgebiedbeheerplan 2009 was er sprake van economische groei en de verwachting was dat die voorlopig nog wel zou aanhouden. Echter, sinds 2008 is de economische groei sterk afgenomen. Ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan geeft dit rapport een beschrijving van de economische ontwikkeling in de verschillende deelstroomgebieden voor de jaren 2005, 2008, 2010 en 2011, met expliciete aandacht voor de gevolgen van de economische crisis.

Baseline scenario’s KRW: Update sociaal-economische ontwikkeling t.b.v. analyse Kaderrichtlijn Water

De ontwikkeling van de waterkwaliteit en daarmee de vraag of de KRW doelen zullen worden gehaald wordt mede beïnvloed door de ontwikkeling van de economische sectoren. Daarom is ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan op basis van CPB scenario’s voor ieder deelstroomgebied een inschatting gemaakt van de verwachte ontwikkelingen in verschillende economische sectoren.

Kostenterugwinning van waterdiensten

Om duurzaam watergebruik te stimuleren wordt in de KRW het principe van kostenterugwinning van waterdiensten geïntroduceerd. Het gaat hierbij om het in rekening brengen van de kosten van waterdiensten bij de diverse watergebruiksectoren. Ter voorbereiding van het tweede stroomgebiedbeheerplan is op basis van cijfers voor 2012 de kostenterugwinning bepaald voor dezelfde waterdiensten als beschreven in het eerste SGBP.