Strategische agenda SMWO

Met de strategische agenda SMWO (pdf, 585 kB) wordt door de betrokken organisaties richting gegeven aan de gewenste gezamenlijke verbeteringen ten aanzien van het crisismanagement water in de komende jaren. Veiligheidsregio's, waterschappen, Rijkswaterstaat en de betrokken ministeries richten zich daarbij gezamenlijk op negen thema's.

Thema's Crisisbeheersing

Thema crisisbeheersing

Gezamenlijke einddoelen

Netwerk

Netwerk
Kennen en samenwerken crisispartners.

De crisispartners kennen elkaar en werken actief samen ter voorkoming en bestrijding van watercrises.
structuur

Structuur
Organisatie van de crisisbeheersing zoals vastgesteld in beleid, plannen, procedures en afspraken.

Voor de bestrijding van watercrises zijn plannen up-to-date. Om te zorgen voor een goede afstemming zorgen de SMWO-partners voor eenduidige beleidskaders en uitgangspunten voor de opzet van hun crisisorganisaties en de gehanteerde werkwijze. De Nederlandse Overheid is qua planvorming goed voorbereid, ook als er bij een dreigende overstroming evacuaties noodzakelijk zijn. De planvorming betreft zowel de repressie- als de nazorg-/herstelfase.
Kennis

Kennis
Gebruik van de beschikbare kennis en kennisontwikkeling.


Er wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare kennis op het gebied van crisismanagement bij de betrokken partners. Dit geldt ook voor de expertise over de toestand van de waterkeringen en het functioneren van watersystemen.
mensen

Mensen
De crisisorganisaties (mensen en teams).

De crisisorganisaties van de SMWO-partners zijn goed voorbereid op mogelijke watercrises. Voor de preparatie op watercrises wordt gewerkt met een gezamenlijk afgestemd (M)OTO-programma. De waterkolom en de algemene kolom oefenen gezamenlijk om tijdens watercrises efficiënt samen te kunnen werken. Het houden van een landelijke multidisciplinaire overstromingsoefening maakt hier onderdeel van uit. In de grensgebieden wordt ook geoefend met internationale partners.
middelen

Middelen
Inzetbare middelen voor de crisisbeheersing.

De crisisorganisaties beschikken over de noodzakelijke middelen voor crisisbeheersing of weten deze bij een dreigende crisis bij andere partijen (overheden & bedrijfsleven) beschikbaar te krijgen en in te zetten. Het overzicht van de beschikbare middelen wordt actueel gehouden en gedeeld.
informatie

Informatie
Geduide informatie voor de crisisbeheersing.

De SMWO-partners leveren bij een (dreigende) watercrisis gezamenlijk een actueel waterbeeld, zodat er handelingsperspectieven voor overheden, burgers en bedrijven aan verbonden kunnen worden. De partners zorgen dat de benodigde informatie onderling tijdig wordt ontsloten. Gezamenlijk wordt invulling gegeven aan het netcentrisch werken.
communicatie

Communicatie
Risicocommunicatie (koude fase) en crisiscommunicatie (warme fase).

Door goede risicocommunicatie - in de koude fase - weten de Nederlandse burgers en bedrijven wat er tijdens een watercrisis van hen wordt verwacht en zijn zij zelf- en samenredzaam. Bij (dreigende) watercrises (warme fase) zorgen de SMWO-partners richting de samenleving voor een afgestemde berichtgeving.
kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging Cyclus van verbeteringen tot afgesproken kwaliteitsniveau.

De SMWO-partners zorgen binnen hun organisaties voor een goede kwaliteitsborging ten aanzien van het crisismanagement. Met de partners is dat structureel geborgd in een cyclisch proces van verbeteringen. Het gezamenlijke einddoel is een transparant kwaliteitsniveau waaraan de crisisorganisaties voldoen.
internationaal

Internationaal Grensoverschrijdende en internationale afstemming en hulpverlening.

De SMWO-partners kennen hun partners over de grenzen en werken daarmee actief samen. Nederlandse crisisorganisaties leren gezamenlijk van watercrises in andere delen van de wereld en zijn ook bereid om hun eigen kennis te delen. De waterkolom zorgt - met de beschikbare middelen - ook internationaal voor ondersteuning bij watercrises.