Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte

Landelijke coördinatie bij (dreigende) crisis door watertekorten

Bijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden en droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart. Er zijn dan maatregelen nodig, zoals het instellen van onttrekkingsverboden en zuinig schutten in sluizen. Uiteindelijk kunnen besluiten nodig zijn over prioritering bij het verdelen van schaars water. De verdringingsreeks is de basis voor de prioritering.

In deze situatie zijn de crisispartners aan zet om ons land en haar inwoners te waarschuwen, te informeren en zo goed mogelijk te blijven voorzien van voldoende oppervlakte water. Om dit goed te kunnen doen, is landelijke coördinatie nodig. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek waterverdeling en droogte. Dit draaiboek is in december 2015 vastgesteld.

Noodzaak landelijke coördinatie

Om een (dreigende) crisis het hoofd te bieden, is het belangrijk dat tijdig wordt gewaarschuwd, dat een eenduidig beeld van de situatie bestaat en dat betrokken crisispartners de juiste besluiten en maatregelen kunnen nemen. Om effectief te kunnen handelen hebben de crisispartners op landelijk niveau afspraken gemaakt over:

  • Onderlinge informatie-uitwisseling
  • Afstemming over maatregelen
  • Afstemming over communicatie naar pers en publiek

Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte

De taken van de crisispartners voor deze drie aspecten zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek waterverdeling en droogte (LDWD). Het draaiboek verandert de bestaande verantwoordelijkheden van de crisispartners niet. Voor een goede werking van het draaiboek moeten wel de taken en afspraken worden doorgevoerd in de crisisplannen van de betrokken crisispartners.

Uitgeschreven tekst

Betrokken crisispartners

Het draaiboek beperkt zich tot de taken van de crisispartners in de droogtekolom, bestaande uit de waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat, Regionale Droogte-Overleggen (RDO-en), Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling, Managementteam Watertekorten en de gremia op interdepartementaal niveau (Interdepartementaal Afstemmingsoverleg (IAO), Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) en Ministeriele Commissie Crisisbeheersing (MCCb)). In onderstaande figuur zijn de verschillende gremia en organisaties weergegeven per opschalingsniveau. Hierbij betekent:

  • Groen: normaal beheer. Geen watertekorten.
  • Geel: opschalingsniveau 1. Dreigend watertekort.
  • Oranje: opschalingsniveau 2. Feitelijke watertekorten.
  • Rood: opschalingsniveau 3. (Dreigende) nationale crisis.

Netwerkschema crisispartners waterverdeling en droogte. RDO en WMCN-LCW opereren zowel in niveau 0 (groen) als niveau 1 (geel), vandaar de diagonale lijnen.