Landelijke coördinatie bij crisis door neerslag, stormvloed of hoogwater

Hoogwater, stormvloed of extreme neerslag kunnen leiden tot een (dreigende) crisis. De crisispartners zijn aan zet om ons land en haar inwoners te waarschuwen, te informeren en zo goed mogelijk te beschermen.

Om dit goed te kunnen doen, is landelijke coördinatie nodig. Tijdige waarschuwingen en een eenduidig beeld van de situatie helpen om de juiste besluiten en maatregelen te nemen. De taken van de crisispartners zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen en het nationaal crisisplan hoogwater en overstromingen.

Landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen

De taken van de crisispartners voor onderlinge informatie-uitwisseling, afstemming over maatregelen en afstemming over communicatie zijn vastgelegd in het landelijk draaiboek hoogwater en overstromingen. Het draaiboek verandert de bestaande verantwoordelijkheden van de crisispartners niet. Voor een goede werking van het draaiboek moeten wel de taken en afspraken worden doorgevoerd in de crisisplannen van de betrokken crisispartners.

Dit draaiboek richt zicht met name op de crisispartners in onderstaand figuur.

Figuur: Organisaties waarvan taken voor informatie-uitwisseling en afstemming over maatregelen en communicatie zijn vastgelegd in voorliggend draaiboek

Landelijk crisisplan hoogwater en overstromingen

Het Landelijk crisisplan hoogwater en overstromingen beschrijft hoe bij de (Rijks)overheid de informatievoorziening bij een hoogwater of overstroming loopt. Het plan bevat daarnaast een checklijst voor de adviezen die voor en door de bestuurders moeten worden voorbereid om de nationale besluitvorming goed en vlot te kunnen laten plaatsvinden.
Het Landelijk crisisplan hoogwater en overstromingen is een van de plannen uit de reeks 'Landelijke en Nationale Crisisplannen' en sluit daarmee aan bij het Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming. Het plan beoogt te waarborgen dat tijdens een hoogwater- en overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid. Dit landelijke crisisplan beschrijft de specifieke aandachtspunten die zich bij hoogwater en overstromingen voordoen. Doelgroep van het document zijn de crisisbeleidsadviseurs van de verschillende ministeries. Ook is het landelijke crisisplan met de hierin opgenomen kennis en expertise bedoeld als kader/leidraad voor de regionale crisisorganisaties, die betrokken zijn in de voorbereiding op en de uitvoering van een hoogwater- of (dreigende) overstromingscrisis.

Landelijke kleurcodering

De landelijke kleurcodering voor de (verwachte) watersituatie is vergelijkbaar met de waarschuwingssystematiek voor het weer. Het geeft een beeld van de (verwachte) toestand van het Nederlandse watersysteem. De criteria voor de kleurcodering staan beschreven in het draaiboek in hoofdstuk 2 en de bijlage E, F en G.

Kleurcodes LDHO, klik op afbeelding voor tekstuele beschrijving.
Schema: beschrijving van de problematiek bij de verschillende kleurcodes bij een (dreigende) crisis als gevolg van een teveel aan water