Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Eén punt voor water

Toetreding van Defensie tot het WMCN, 8 juni 2017. Vlnr: Kol. Burg Valk (Defensie), Hetty Klavers (UvW), Michèle Blom (RWS)In het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) werken het KNMI, waterschappen, Rijkswaterstaat en Defensie samen. Waterkennis en expertise over waterkeringen worden zo gebundeld. Het WMCN zorgt voor de landelijke waterberichtgeving en de gezamenlijke coördinatie bij watercrises.

Het WMCN is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken alle Nederlandse waterbeheerders samen, zowel op regionaal als landelijk niveau. Zo bundelen zij alle producten en diensten op het gebied van waterinformatie. Daarmee levert het centrum een belangrijke bijdrage aan een optimaal beheer van het watersysteem in Nederland. Het doel is een veilig Nederland, met voldoende en schoon water. Het WMCN wordt gefaciliteerd door Rijkswaterstaat.

Onderdelen van het WMCN

Waterberichtgeving

Het WMCN verzorgt de dagelijkse berichtgeving voor gebruikers van het Nederlandse watersysteem. De Waterkamer van het WMCN is verantwoordelijk voor betrouwbare landelijke berichtgeving over waterstanden en waterkwaliteit. Onder normale omstandigheden en in bijzondere situaties: 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

Voor de uitvoering van de dagelijkse taken van het WMCN wordt samengewerkt met het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en het Scheepvaartverkeerscentrum Nederland (SVC).

Meer informatie over waterberichtgeving / waterinfo kunt u vinden op de volgende websites:

Crisisbeheersing

Bij extreme situaties zoals watertekorten, waterverontreiniging en overstromingsdreiging informeert en adviseert het WMCN de landelijke en regionale waterbeheerders over de verwachte toestand van het water. Als dat nodig is komen de landelijke coördinatiecommissies in actie. Voor de aanpak van watercrises zijn landelijke draaiboeken opgesteld. Het WMCN staat in nauw contact met Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC-IenW) en het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC).

Meer informatie over crisisbeheersing vindt u op de pagina crisismanagement water.

Kennisdelen

Voor vragen over waterbeleid en waterbeheer is er de Helpdesk Water.

In de trainingsruimte van het WMCN worden regelmatig trainingen gegeven voor waterprofessionals.

Daarnaast heeft het WMCN een publieksruimte om groepen belangstellenden te informeren over het waterbeheer in Nederland.

Ontwikkelingen WMCN

Op de uitvoering van de genoemde WMCN-taken vindt steeds vernieuwing en innovatie plaats. Rond een aantal onderwerpen wordt daarbij de samenwerking tussen RWS, KNMI en de waterschappen geïntensiveerd. Daarnaast is de samenwerking rond het WMCN is in de afgelopen periode verbreed. Naast de genoemde betrokkenheid van Defensie wordt er vanuit het WMCN ook samengewerkt met de provincies en de veiligheidsregio’s.

De betreffende inhoudelijke onderwerpen zijn hieronder kort toegelicht:

Verbeteren verwachtingen & vroegtijdig waarschuwen

In samenwerking met het KNMI en Deltares worden de modellen voor de waterstands-verwachtingen en stormopzet steeds verbeterd. Het doel hiervan is een langere zichttermijn en nauwkeurigere (kans)verwachtingen. In de toekomst kan het WMCN - samen met het RIVM en het KNMI - mogelijk ook een onderdeel gaan vormen van het door het KNMI uitgewerkte concept van een landelijk Early Warning Centre (EWC).

Operationeel waterbeheer (voldoende en schoon water)

De samenwerking in het WMCN rond crisismanagement water heeft belangrijke raakvlakken met de bovenregionale afstemming in het operationele waterbeheer. Klimaatverandering kan leiden tot het vaker optreden van watercrises. Terwijl door een intensievere afstemming tussen de waterbeheerders en proactief handelen knelpunten kunnen worden voorkomen of verminderd. Het WMCN gaat in de periode 2022-2027 daarom deelnemen aan het programma Slim Watermanagement.

Waterveiligheid (waterkeringen)

Bij de Samenwerking Crisisexpertise Waterkeringen (SCW) zijn circa 170 personen betrokken vanuit waterschappen, Rijkswaterstaat, Defensie en Deltares. Doel van deze samenwerking onder de paraplu van het WMCN is verwoord in een animatiefilm, zie www.helpdeskwater.nl/scw. “We bundelen de expertise om onder crisisomstandigheden waterkeringen goed te laten functioneren, in stand te houden of te repareren.”

Voorbereiding op overstromingen

Overstromingsinformatie is o.a. van belang voor zorgplicht waterkeringen en voor de crisisbeheersing (3e laag MLV). Naar aanleiding vanuit het kabinet geïnitieerde programma MEGO (Module Evacuatie Grote Overstromingen) zorgt het WMCN voor de verdere ontwikkeling van het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Het is de bedoeling dat er in samenwerking met de waterschappen en de provincies straks één Landelijke Voorziening Overstromingsinformatie komt (LVO) met een gezamenlijke beheerorganisatie. Met de beschikbare overstromingsinformatie ondersteunt het WMCN ook de veiligheidsregio’s bij hun voorbereidingen op overstromingsrisico’s (opstellen impactanalyses en handelingsperspectieven) en wordt ondersteuning geleverd aan het landelijke programma WAVE.