Leidraad landelijk waterbeeld grote milieu-incidenten

De leidraad beschrijft de onderdelen die het landelijk waterbeeld vormen en het werkproces voor het opstellen en verspreiden ervan.

Landelijke beeldvorming ter ondersteuning van crisisteams

Van tijd tot tijd treedt in Nederland een milieu-incident op dat gevolgen heeft voor de waterkwaliteit in een gebied groter dan dat van een enkele waterbeheerder. Een incident dat bovendien vaak ook andere partijen met aan water gerelateerde belangen raakt.

De Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen (SMWO) heeft in 2017 besloten dat bij dit type incidenten in de warme fase een landelijk waterbeeld wordt gemaakt.

Noodzaak landelijke beeldvorming

Voor de bestrijding van een groot milieu-incident bestaan crisisorganisaties. Wat met de leidraad en het landelijk waterbeeld wordt toegevoegd, is een breed gedeeld waterbeheersgebied-overstijgend informatiebeeld, met duiding van de effecten op het watersysteem en het waterbeheer.

Dit is ter ondersteuning van de bestaande crisisorganisaties. De doelgroep bestaat uit de crisisorganisaties van de waterkolom (waterschappen, Rijkswaterstaat) en via deze ook de algemene kolom (Veiligheidsregio’s, provincies). Ook landelijke organisaties met betrekking tot waterbeheer en crisisbeheersing en communicatiemedewerkers van de betreffende organisaties behoren tot de doelgroep.

Leidraad landelijk waterbeeld grote milieu-incidenten

De leidraad beschrijft de onderdelen die het landelijk waterbeeld vormen en het werkproces voor het opstellen en verspreiden ervan. De leidraad is een aanvulling op bestaande draaiboeken en crisisplannen, en treedt niet in bestaande procedures en bevoegdheden.

Het landelijk waterbeeld voor grote milieu-incidenten bevat geen besluiten of adviezen. De reden voor deze beperking is dat de feitelijke incidentbestrijding, inclusief oordeelsvorming en besluitvorming, is belegd bij andere gremia, zoals een waterschaps-beleidsteam (waterschappen), een regionaal crisisteam van Rijkswaterstaat, of een regionaal beleidsteam (Veiligheidsregio).

Betrokken crisispartners

Het landelijk waterbeeld wordt opgesteld als een crisispartner in de waterkolom daar om vraagt: waterschappen, regionale onderdelen van Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, WMCN, DCC IenW, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat, de Coördinatiegroep van het ministerie van IenW en de landelijk netwerkmanager (LNM) van Rijkswaterstaat.

Onderstaande figuur noemt de betrokken crisispartijen en geeft op hoofdlijnen het informatieproces weer.

Crisispartijen betrokken en het informatieproces op hoofdlijnen