watertekort

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. De Helpdesk Water is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO website voor actuele informatie.

Onder de normale omstandigheden in Nederland is er voldoende oppervlaktewater te beschikking om de behoefte te dekken. De verschillende seizoenen in Nederland hebben ook hun eigen karakter qua aanvoer en afvoer van de rivieren, droogte of juist extreme wateroverlast, maar ook de vraag naar water varieert. Deze factoren hebben invloed op de beschikbare hoeveelheid water in Nederland.

Watertekort

Watertekort komt in Nederland voor op het moment dat er niet genoeg zoetwater aanwezig is voor de behoefte aan zoetwater. Een tekort aan water kan ontstaan door verschillende omstandigheden, namelijk:

  • Weinig neerslag;
  • Veel verdamping;
  • Geringe afvoer Rijn en Maas;
  • Toenemende vraag naar water.

Een tekort aan water zorgt in veel gevallen voor het wegvallen van bepaalde functies of voor fysieke problemen van bijvoorbeeld gewassen. Op momenten dat er een watertekort dreigt zal het landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) bijeen komen. Daarnaast zal er een verdringingsreeks intreden die bepaald welke functies hun gebruik behouden van het hoofdwatersysteem.

Uitgeschreven tekst

In extreem droge periodes kan er gekozen worden voor het inlaten van water. Dit water is vaak vanuit de Rijn of de Noordzee. Maar gezien de chloridegehaltes (zoutgehalte) van dit water aan de hoge kant is, wordt dit alleen in situaties gedaan dat de waterveiligheid in geding komt. Dit geldt met name voor veengronden en veendijken. Veendijken moeten “nat” worden gehouden. Zodra een veendijk te droog wordt kan het gaan bezwijken door de instabiliteit van de kering en heeft het overstromingen tot gevolg.

Uitgeschreven tekst

Watertekort resulteert in

Verder kan watertekort problemen veroorzaken voor bijvoorbeeld:

  • de drinkwatervoorziening (waterkwaliteit is niet van dusdanig niveau dat het problemen oplevert.);
  • natuur en landbouw (er is niet genoeg water om akkers te besproeien, waardoor verzilting kan optreden. Planten en dieren vinden niet genoeg (drink)water om te overleven);
  • de scheepvaart (door de lage waterstanden kunnen schepen met een mindere diepgang blijven varen of helemaal niet);
  • de industrie (weinig koelwater aanwezig en het retourwater is van hogere temperatuur waardoor meer kans op algen, etc.)

Voorspelling watertekort

Het weer kan niet exact op de dag voorspeld worden. Er kan wel een inschatting worden gegeven of er een natte of een droge periode aankomt. Het rijk ontwikkelt op dit moment een tool waarmee gebruikers van het hoofdwatersysteem kunnen zien wat de huidige voorraden water zijn, waardoor ze op weersomstandigheden kunnen inspelen.