Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) is een verzameling van software en data voor het ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen voor Nederland op landelijke en regionale schaal. De kennis van specialisten bij waterbeheerders, instituten en adviesbureaus worden in het NHI gebundeld. Met deze kennis wordt een kwalitatief goed instrumentarium opgeleverd.

Organisatie

De organisatie van het NHI bestaat uit een strategieteam, het programmateam en een uitvoeringsteam. Het strategieteam stelt op hoofdlijnen de strategische koers vast, het programmateam vertegenwoordigd de opdracht gevende partijen van het NHI en het uitvoeringsteam realiseert de gewenste ontwikkelingen.

Het NHI wordt ontworpen door specialisten uit de praktijk. De volgende overheidsinstellingen, bedrijven en instituten zijn erbij betrokken:

 • Rijkswaterstaat;
 • STOWA;
 • PBL;
 • VEWIN;
 • Deltares;
 • Wageningen Environmental Research;
 • KWR Water Research Institute.

Naast deze partijen zijn er ook nog waterschappen uit verschillende regio’s betrokken en worden marktpartijen ingezet voor het inbrengen van specifieke kennis bij de ontwikkeling van het instrumentarium.

Toepassingen

Het NHI wordt zowel landelijk als regionaal gebruikt. De toepassingen worden hieronder verder besproken.

Landelijke toepassing

De landelijke toepassing wordt het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) genoemd. Het LHM is vooral gericht op de waterbeweging in gemiddelde en droge omstandigheden en is gebruikt in het Deltamodel en een operationeel landelijk model voor actuele droogte.

Regionale toepassing

De regionale toepassingen zijn vooral gericht op de regionale analyse van het grond- en oppervlaktewatersysteem en zijn veelal tot stand gekomen door samenwerking van water-schappen, drinkwaterbedrijven en provincies. Toepassing op regionaal niveau zijn bijvoorbeeld: AMIGO (Actueel Model Instrument Gelderland Oost), MORIA (Modellering Ondergrond Rivierenland Interactief en Actueel) en MIPWA (Methodiekontwikkeling Interactieve Planvorming).

 • AMIGO: Het instrument is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en ter ondersteuning van beleidsexercities in het waterbeheer.
 • MORIA: Het modelinstrumentarium is bedoeld voor toepassing in het GGOR-proces en als basis voor gedetailleerde modelstudies waarin o.a. gekoppeld kan worden met oppervlaktewater en kwaliteitsmodules.
 • MIPWA: Het instrument kan voor verschillende studies worden ingezet, zoals GGOR, planstudies, vergunningverlening en scenario ontwikkeling voor bijvoorbeeld structuurvisies of waterbeheerplannen.

Ambitie

In 2017 wordt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. In deze samenwerkingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over het uitwerken van de volgende ambitie:

 • In 2018 de beschikking te hebben over één consistente, samenhangende, gemeenschappelijke hydrologische toolbox. De toolbox dient te bestaan uit instrumenten waarmee in combinatie, op elk gewenst schaalniveau, nationaal en regionaal, voor heel Nederland hydrologische modellen gemaakt kunnen worden afhankelijk van de gewenste toepassing;
 • Een dynamische koppeling tussen verschillende hydrologische deelgebieden, te weten grondwater, oppervlakte water, bodem-plant-atmosfeer en waterverdeling, te hebben;
 • Via een Open source omgeving verkenningen, beleidsvoorbereiding en operationeel beheer uit te voeren;
 • De dynamische koppeling te verzorgen met een gemeenschappelijk instrumentarium voor de oppervlakte waterkwaliteit en ecologie;
 • Te voorzien in gezamenlijk databeheer met consistente en afgestemde uitgangspunten ten behoeve van de hydrologische berekeningen;
 • Een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van het NHI vast te leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het NHI bestaat er de website www.nhi.nu . Deze website bevat informatie over de verschillende toepassingen van het NHI (nationaal & regionaal), data, software en tools, ontwikkelingen en documentatie.