Slim Water Management

Slim Watermanagement: het beter benutten van het Nederlandse watersysteem om problemen door watertekort en wateroverlast te verminderen

Hoe kunnen we het water in Nederland nog slimmer verdelen over het hele watersysteem? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Een relevante vraag, want teveel water zorgt voor overstromingsgevaar en te weinig water veroorzaakt problemen voor bijvoorbeeld natuur, landbouw, industrie en scheepvaart. Voor waterschappen en Rijkswaterstaat is het een ingewikkelde puzzel om het water via gemalen, stuwen en sluizen in de goede richting te sturen. Zeker omdat zij voortdurend voor de uitdaging staan om de gebruikers van het water tevreden te stellen en bovendien het energieverbruik voor het pompen zoveel mogelijk willen beperken. In een tijd waarin het klimaat verandert en perioden met droogte en wateroverlast vaker kunnen voorkomen is het extra belangrijk om de puzzel zo goed mogelijk met elkaar op te lossen.

swm3

Bij Slim Watermanagement zoeken Rijkswaterstaat en Waterschappen gezamenlijk naar mogelijkheden om het Nederlandse watersysteem nog beter te benutten en zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie. Samen verkennen zij methoden om in natte tijden zoveel mogelijk water kwijt te raken en in droge tijden het beschikbare water zo goed mogelijk te kunnen verdelen. Zij kijken daarbij naar het hele watersysteem. Dus niet het eigen beheergebied staat voorop, maar ook dat van de ‘buren’. Hierdoor is er meer en langer zoetwater beschikbaar voor de verschillende gebruiksfuncties en kan schade als gevolg van watertekort of wateroverlast worden beperkt.

Voor de invulling van Slim Watermanagement maken de waterbeheerders gebruik van actuele data, kennis en technieken. Zij werken samen met STOWA, Unie van Waterschappen, Deltares en andere kennisinstellingen.Slim Watermanagement is een onderzoeksmaatregel in het Deltaplan Zoetwater.

Slim Watermanagement krijgt momenteel gestalte in zes regio’s die over heel Nederland verspreid liggen: In deze regio’s werken betrokken waterbeheerders gezamenlijk maatregelen uit om het operationele waterbeheer en het energiegebruik te optimaliseren. Het is niet de bedoeling om hiervoor nieuwe infrastructuur aan te leggen, maar om maatregelen te treffen waarmee kostbare fysieke ingrepen aan het watersysteem kunnen worden uitgesteld of voorkomen. Een voorbeeld van Slim Watermanagement is het instellen van een Whatsappgroep , waarmee beheerders van verschillende gebieden informatie over hoogwater en het inzetten van gemalen kunnen delen. Hoe simpel ook, de praktijk heeft inmiddels uitgewezen dat dit goed werkt. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een scherm waarop operationele informatie te zien is. Zo krijgen beheerders direct inzicht in elkaars problemen.

Voor meer informatie zie: www.slimwatermanagement.nl