IWP

IWP (Instrument voor het waterpeilbeheer) is een computersysteem van Rijkswaterstaat dat de operator op een sluis of stuw een overzicht geeft over de actuele situatie en van de te verwachten aan- en afvoeren en waterstanden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van onder meer het Landelijk Meetnet water (LMW), de waterschappen, de provincies en het KNMI.

IWP ontwikkelen we voor alle peilgereguleerde watersystemen van Rijkswaterstaat. Bij de totstandkoming wordt intensief samengewerkt tussen WVL, CIV, VWM en de Regionale Organisatie onderdelen. Bij de ontwikkeling van IWP betrekken we de eindgebruikers (operators) door middel van workshops vanaf het begin, waardoor er gegarandeerd een nuttig hulpmiddel ontstaat. In 2018 is IWP gereed. Door IWP kunnen de bestaande regionale applicaties worden uit gefaseerd.

IWP in de praktijk

Het IWP is in een vijftal plateaus opgedeeld, deze plateaus zijn:

Plateau 1 omvat het inwinnen en presenteren van gegevens. Deze zijn afkomstig van Rijkswaterstaat (direct uit het Landelijk Meetnet Water, of vanuit de SCADA-systemen op de sluizen en stuwen), de waterschappen en het KNMI. Informatie die hierbij ingewonnen wordt zijn de waterstanden, afvoeren in het betreffende watersysteem (en waar relevant ook zoutgehalten en watertemperaturen). Daarnaast wordt hier informatie over de actuele instellingen van schuiven, kleppen en pompen van de kunstwerken gepresenteerd.

Plateau 2 bevat modules om de verwachtingen van waterpeilen of de aan- en afvoeren van het watersysteem te genereren doormiddel van verschillende beheers alternatieven en weerscenario’s door te rekenen.

Plateau 3 geeft op basis van de in Plateau 2 berekende aanvoeren en waterpeilen een advies voor het beheer, in termen van het veranderen van schuifstanden of het in- of uitschakelen van pompen.

Plateau 4 zorgt ervoor dat de gegenereerde adviezen binnen plateau 3 worden doorgegeven aan de bedieningssystemen. Op basis van het advies, dat de operator via het bedieningssysteem waarneemt, beslist de operator of de pompen, kleppen en schuiven een andere instelling moeten krijgen.

Met Plateau 5 levert het Instrumentarium naast voorgaande adviezen ook informatie aan over de stroming. Deze informatie wordt de invoer voor een stofverspreidingsmodel, waardoor in het geval van calamiteuze lozing de verspreiding van de stof kan worden berekend.

plateaus

Alle informatie die via deze plateaus binnenkomen of gegenereerd worden zijn voor de operator op enkele gebruiksvriendelijke schermen overzichtelijk gemaakt.

IWP draagt bij aan

  • een degelijk peilbeheer van de peilgereguleerde watersystemen in beheer bij Rijkswaterstaat;
  • de uniformering van de werkwijze, en bevordert hierdoor de mogelijkheden tot mobiliteit van operators;
  • het vastleggen van kennis en ervaring;
  • het mogelijk maken van bediening op afstand;
  • de duurzaamheid van pompinstallaties, door de reductie van de pompkosten;
  • een beter watermanagement samen met de waterschappen, door informatie-uitwisseling en een gezamenlijk watermanagement. Ontwikkeling hiervan vindt plaats in het kader van Slim Watermanagement.

Actuele IWP overzichtschermen zijn te vinden via de link hier rechtboven op het scherm.

Hieronder volgen nog een aantal voorbeelden van IWP schermen, met als doel een beeld te krijgen van wat IWP is en laat zien. De afbeeldingen laten allen de toestand van het IJsselmeer zien, zoals te lezen is hebben we dit type schermen voor alle 13 onderdelen van het hoofdwatersysteem.

Afbeelding 1: Overzicht van actuele toestand IJsselmeergebied

1

Afbeelding 2: Actuele toestand van de Lorentzsluizen

2

Afbeelding 3: Actuele afvoer door de kokers van de Lorentzsluizen

3

Afbeelding 4: Advies overzicht voor de inzet van de diverse sluizen rondom het IJsselmeer.

4