WABES Hoofdwatersysteem

Waterbeschikbaarheid HWS

In de huidige situatie liggen afspraken over waterverdeling en hoeveelheden vast in waterakkoorden, peilbesluiten en verdelingsafspraken. Er is nog geen helderheid over hoeveel water en de bijbehorende waterkwaliteit (oa. zoutgehaltes) op welke locatie ook daadwerkelijk te verwachten is. In extreme situaties geldt de verdringingsreeks en komt de landelijke coördinatiecommissie waterverdeling (LCW) bijeen.

Wat nu nog bijzondere omstandigheden (extreme situaties) zijn, wordt in de toekomst steeds normaler en de reguliere bedrijfsvoering (processen) / gebruiker moet hier mee omgaan. Voor gebruik en gebruikers van het water is het van belang te weten waar ze aan toe zijn, zodat in het waterbeheer en de bedrijfsvoering hiermee rekening kan worden gehouden en hierop kan worden ingespeeld. Gebruikers van het hoofdwatersysteem zijn bijvoorbeeld industriële bedrijven, energiecentrales, drinkwaterbedrijven, scheepvaart, maar ook de waterschappen.

Duidelijkheid creëren voor de regionale beheerder en gebruiker

Om duidelijkheid te scheppen voor de gebruikers van het systeem brengt Rijkswaterstaat met het project Wabes de waterbeschikbaarheid in het hoofdwatersysteem in beeld. Hiertoe berekent Wabes op 150 locaties in het hoofdwatersysteem de kans waarmee een bepaald debiet, waterstand, temperatuur of chlorideconcentratie te verwachten is. Dit gebeurt zowel voor de huidige situatie als voor verschillende scenario’s en mogelijk ook voor maatregelpakketten.

De informatie over de kans op over- of onderschrijden van waterdiepten, chloridegehalte en temperatuur en de kans op situaties met onvoldoende zoet water, dient als input voor het proces van waterbeschikbaarheid voor het maken van afspraken, voor te nemen investeringsbeslissingen en om afwegingen te kunnen maken voor de eigen beheer- en onderhoudstaken van RWS.


Links

WABES is momenteel in ontwikkeling. Wilt u vast een kijkje nemen, zie Wabes | Waterbeschikbaarheid