Vooroverleg

Het vooroverleg is een eerste overleg over het mogelijk opstellen/actualiseren van een waterakkoord. In deze fase bespreken partijen op ambtelijk niveau onderling de wens van het opstellen van een waterakkoord. Meestal kent dit gesprek een concrete aanleiding of onderwerp waarover afspraken gemaakt/vernieuwd kunnen worden, bijvoorbeeld over het waterkwantiteitsbeheer op een bepaald uitwisselpunt tussen twee beheergebieden.

Om later in het proces problemen te voorkomen is het handig om stil te staan bij een aantal vragen:

  • Wat speelt er? Hoe werkt het watersysteem (globaal) en zijn er specifieke systeemkenmerken (veranderd) waar je rekening mee moet houden?;
  • Hieruit voortkomend: waar is behoefte aan (wat is de functie en de urgentie van het waterakkoord)?;
  • Wat is de waarde van de huidige afspraken (als die bestaan) en zijn daar andere, betere of aanvullende afspraken op nodig?;
  • Is het waterakkoord het juiste instrument voor het maken van eventueel gewenste afspraken?;
  • Welke partijen zijn bij het onderwerp betrokken? Denk daarbij zowel aan waterbeheerders als aan andere partijen;
  • Moet het bestuurlijk/management niveau al betrokken worden? Zo niet: wanneer dan wel?

mini pijl Aandachtspunt is het betrekken van de juiste niveaus (operationeel, tactisch, strategisch, management, bestuur) in de verschillende processtappen. Dat begint al bij het vooroverleg. Aangeraden wordt om in het vooroverleg expliciet aandacht te besteden aan het betrekken van deze niveaus na afloop van het vooroverleg en voorafgaand aan een mogelijke verkenningsfase.

mini pijl Daarnaast is het in deze fase aan te raden om open te staan voor een breed gesprek. Naast de concrete aanleiding voor het vooroverleg is het goed mogelijk dat ook andere aspecten rondom waterbeheer hun beslag in een waterakkoord kunnen vinden. Voor een breed overzicht van mogelijke onderwerpen om afspraken over te maken verwijzen we naar hoofdstuk 3.

Resultaat van het vooroverleg is een beeld of er voldoende aanleiding is om een waterakkoord op te stellen of te actualiseren.

gele lijn

In de nabije toekomst zullen er tussen Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en Rijkswaterstaat afspraken gemaakt worden tussen waterbeheerders in het kader van Slim Watermanagement. Deze afspraken kunnen ook financiële gevolgen hebben, dus het is van belang dat het management tijdig aangehaakt wordt.