Proces opstellen waterakkoord

Deze pagina gaat in op het proces om te komen tot een nieuw of geactualiseerd waterakkoord. Hierbij zijn zes processtappen onderscheiden die doorlopen kunnen worden, gepresenteerd in onderstaande figuur. Elk van deze processtappen kent haar eigen aandachtspunten. Daarnaast zijn er overkoepelende aandachtspunten die voor elk van de processtappen relevant zijn, of waarbij het van belang is om er al vroeg over na te gaan denken om problemen later in het proces te voorkomen.

Proces opstellen waterakkoord Vooroverleg Verkenning Opdracht verankeren PvA ontwerpen en uitvoering organiseren Opstellen waterakkoord Vaststelling

mini pijl  Besteed bij iedere stap aandacht aan de vraag of de juiste mensen aan tafel zitten: de verschillende stappen in het proces vragen om uiteenlopende competenties. Het gebruik maken van een (klein) kernteam met daaromheen per stap de collega’s met de juiste competenties vergemakkelijkt het opstellen van een waterakkoord.

mini pijl  Denk vroegtijdig na over communicatie rondom het waterakkoord en betrek de benodigde personen hierin om communicatie goed op verschillende doelgroepen (bestuurlijk, ambtelijk, externe stakeholders) te kunnen afstemmen.