PvA ontwerpen en uitvoering organiseren

In het uitvoeren van de verkenning is op organisatorisch vlak al een stap gemaakt met een planning op hoofdlijnen, verwachte benodigde competenties en te betrekken personen en hun tijdsinzet. Deze zijn vastgelegd in de uitgangspuntennotitie. Deze vierde processtap dient ervoor om dit verder uit te werken en te concretiseren.

Bij het nader concretiseren van de planning wordt gedacht aan het bepalen van de doorlooptijd en mijlpalen, het plannen van bijeenkomsten met bijbehorende doel en doelgroep per bijeenkomst. Ook het bestuurlijk traject om uiteindelijk tot vaststelling van het waterakkoord te komen is hierbij belangrijk. Dit kan afhankelijk van het niveau waarop het akkoord ondertekend moet worden (Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur bij een waterschap) en vergaderdata van deze gremia per waterbeheerder behoorlijk uiteen lopen.

mini pijl Het instellen van een ambtelijke commissie, die als kernteam verantwoordelijk is voor het opstellen van het waterakkoord, verdient aanbeveling. Hieromheen kunnen verschillende andere disciplines vanuit de deelnemende partijen worden betrokken om op specifieke onderwerpen hun bijdrage te leveren.

Het kernteam wordt aangeraden over een aantal praktische zaken in ieder geval afspraken te maken:

  • Rollen binnen het team: trekkerschap, aansturing proces, penvoerder waterakkoord, secretaris;
  • Uitbesteding van werkzaamheden;
  • Financiering van bijvoorbeeld uitbesteding, drukkosten, publicatie etc.;
  • Afstemming tussen uitvoerend team en de opdrachtgevers en besturen van verschillende betrokken organisaties.

Resultaat van deze stap is een concreet procesontwerp voor het opstellen van het waterakkoord.

minicon tip  Aanbeveling is om dit procesontwerp en de verwachte doorlooptijd in het kader van verwachtingenmanagement te delen met de opdrachtgevers voor het uitwerken van het waterakkoord.