Opdracht verankeren

Het verankeren van de opdracht voor het verder uitwerken en opstellen van het waterakkoord is in deze leidraad als aparte processtap opgenomen, omdat dit een fundamentele stap in het proces is.

Voordat het proces van het uitwerken en opstellen van een waterakkoord kan starten is het van belang een opdracht te hebben van het management van de deelnemende partijen. Hierbij is gedeeld opdrachtgeverschap een aspect dat bijdraagt aan een soepel proces: door op management niveau draagvlak te hebben voor het uitwerking van hetgeen in de uitgangspuntennotitie is vastgesteld, is de kans om later in het proces tegen barrières aan te lopen kleiner.

mini pijl  Aangeraden wordt bovendien om ook bestuurders van de deelnemende partijen in deze stap op z’n minst te informeren. Beter nog is ook het bestuurlijk vaststellen van de opdracht voor het vervolgproces in het opstellen van het waterakkoord.

Resultaat van deze stap is een op management en eventueel bestuurlijk niveau vastgestelde opdracht.

minicon tip  Het te laat aandacht hebben voor het betrekken van bestuurders (mogelijk vanuit de gedachte dat de bestuurders niet onnodig gestoord moeten worden met operationele zaken) kan uiteindelijk averechts werken, omdat er wellicht bestuurlijk issues spelen of gaan spelen. Betrek daarom bestuurders in de totstandkoming van de opdracht tot uitwerken van het waterakkoord om later frustraties in het proces te voorkomen.