Opstellen waterakkoord

In deze stap vindt de daadwerkelijk uitwerking van het waterakkoord plaats. De uitgangspuntennotitie en systeembeschrijving die daarvan onderdeel uitmaakt bieden al veel input voor het uiteindelijke waterakkoord.

De deelnemende partijen zetten in deze fase onderlinge afspraken op papier over de algemene aard en strekking van het waterakkoord en kunnen hierbij aandacht besteden aan:

  • Afspraken over inhoudelijke thema’s (zie Aspecten in een waterakkoord);
  • Relevante verbanden en relaties met beleid en plannen nagaan en in een waterakkoord deze relaties benoemen met een verwijzing naar het betreffende beleid of plan;
  • Reikwijdte van het waterakkoord;
  • Eventueel hieruit voortvloeiende principes voor het operationele waterbeheer en vastgelegde normering, zoals:
    • Omgaan met trits, vasthouden, bergen en afvoeren;
    • Toepassen ‘niet afwentelen’.
  • Regeling rondom versiebeheer, zodat goed na te gaan is hoe het waterakkoord tot stand is gekomen.

Het schrijven van een waterakkoord is een vak apart: het blijkt een uitdaging te zijn om de inhoud van waterakkoorden begrijpelijk (voor uiteenlopende stakeholders) op papier te zetten. Daarbij bestaat een spanningsveld tussen technisch-inhoudelijk, juridisch en ‘vlot’ taalgebruik.

mini pijl  Het verdient dan ook aanbeveling om zowel personen vanuit de inhoud, juridisch oogpunt als communicatie bij het schrijfproces te betrekken.

mini pijl  De inhoudsopgave of opbouw zal per waterakkoord bepaald moeten worden, afhankelijk van de wensen van betrokken partijen; bestaande voorbeelden kunnen als inspiratie worden gebruikt.

minicon tip  Raadzaam is dit proces te starten met het opstellen van een eerste geannoteerde inhoudsopgave, om op hoofdlijnen een gedeeld beeld te krijgen van de opbouw van het akkoord.