Leidraad Waterakkoorden 2018

De Leidraad Waterakkoorden is ontwikkeld als hulpmiddel bij het opstellen van waterakkoorden en geeft aanbevelingen voor een efficiënte werkwijze.

Hiermee wordt beoogd dat - binnen een afzienbare tijd - heldere afspraken worden gemaakt. De Leidraad heeft als doel overzicht, inspiratie, lessen en tips te geven die relevant kunnen zijn bij het opstellen of actualiseren van een waterakkoord. De Leidraad waterakkoorden is een gezamenlijk product van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat.

In de volgende pagina’s vindt u informatie over onderwerpen waarover in een waterakkoord afspraken kunnen worden gemaakt, als ook de verschillende stappen die u kunt doorlopen in het proces om te komen tot een waterakkoord.

mini pijl  De praktijk leert dat het opstellen van een waterakkoord maatwerk is. Het is daarom aan te raden om met de betrokken partijen gericht een proces in te richten en te doorlopen om samen een waterakkoord op te stellen.

Totstandkoming van de Leidraad

In 2012 is de eerste versie van de Leidraad Waterakkoorden door de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat vastgesteld. In 2017 heeft een evaluatie plaatsgevonden van deze Leidraad. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is besloten tot het actualiseren van de Leidraad. Bij deze actualisatie is de opdracht meegegeven breder en met een andere blik te kijken naar onderwerpen waarover afspraken in een waterakkoord zouden kunnen landen. Dit mede gezien ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer die sinds het vaststellen van de eerste versie van de Leidraad spelen. Ontwikkelingen, onderwerpen, tips en voorbeelden zijn besproken in werksessies met verschillende thema’s (Waterkwantiteit, -kwaliteit, -veiligheid en Proces), welke als basis zijn gebruikt voor het opstellen van deze Leidraad.

Waaier aan mogelijke onderwerpen

Daarmee is niet gezegd dat over alle in deze Leidraad benoemde onderwerpen daadwerkelijk afspraken in een waterakkoord gemaakt moeten worden. Het opstellen en actualiseren van een waterakkoord en de inhoud hiervan is regio specifiek en afhankelijk van de wensen van betrokken partijen. De Leidraad beoogt dan ook een waaier aan mogelijke onderwerpen te presenteren, opgedeeld in thema’s waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterveiligheid en energie. Het thema ruimtelijke adaptatie is, gezien de breedte, verdeeld over verschillende thema’s. Deze waaier aan onderwerpen is niet uitputtend; andere onderwerpen kunnen, daar waar lokale omstandigheden erom vragen, ook opgenomen worden.”