Restwarmte, de stand van zaken: een verkenning van beleid, kansen en barrières

Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten uitvoeren naar restwarmte die vrijkomt bij bedrijven en energiecentrales. Het rapport is geschreven als voorbereiding op een studie naar beleidsinstrumenten hoe te komen tot een betere benutting van industriële restwarmte.

Uit eerder onderzoek blijkt dat bij bedrijven en energiecentrales veel restwarmte overblijft. Een groot deel van deze restwarmte (circa 250 PJ/jaar) wordt via het koelwater en het afvalwater geloosd op de rijkswateren. Zie voor meer informatie 'Verkenning warmtelozingen en duurzaam hergebruik restwarmte' (Deltares, CE Delft, maart 2018). Van deze restwarmte is circa 100 PJ/jaar geschikt om nuttig te gebruiken. Dit kan in het eigen bedrijf, bij andere bedrijven of in de gebouwde omgeving. Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks warmteverbruik van 1,5 miljoen huishoudens.

Voordelen hergebruik restwarmte

Hergebruik van restwarmte leidt tot flinke energiebesparingen en CO2-reducties bij bedrijven en energiecentrales. Ook geeft hergebruik een verbetering van de waterkwaliteit van de rijkswateren.

Stand van zaken

In deze verkenning  is de stand van zaken voor restwarmte in beeld gebracht: Welk beleid en welke wet- en regelgeving zijn op dit moment relevant, welke kansen zijn er voor benutting van restwarmte en wat zijn de belangrijkste barrières en oplossingen? De resultaten van deze studie bieden concrete aanknopingspunten gericht op een betere benutting van industriële restwarmte.

De opdrachtgever, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving wil het rapport gebruiken om te komen tot een betere benutting en een duurzaam hergebruik van restwarmte. Het rapport bereidt een studie voor naar beleidsinstrumenten om het potentieel van industriële restwarmte beter te benutten. De beleidsministeries Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zijn hierbij betrokken.