Ruimtelijke instrumenten

Ruimtelijke instrumenten van de Wro en Bro
Het watertoetsproces vindt volgens afspraak plaats bij elk ruimtelijk plan dat gevolgen heeft voor de waterhuishouding. In de linkerkolom staan alle ruimtelijke instrumenten die de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening bieden, en de mogelijkheden om met zienswijze en beroep daar nog invloed op te hebben.

Bij het ene instrument wel, bij het andere geen wettelijke verplichting
De Wro en het Bro schrijven een watertoetsproces voor bij het maken van bestemmingsplannen, inpassingsplannen, projectbesluiten en een buitentoepassingverklaring van een beheersverordening. Bij de andere instrumenten, de structuurvisies van rijk, provincies en gemeenten is er geen wettelijke verplichting, maar is het watertoetsproces onderdeel van de bestuurlijke afspraken van het Nationaal Bestuursakkoord Water 2003 en 2008. De Bestuurlijke Notitie Watertoets sluit hierbij aan.

Stap voor stap door het ruimtelijk proces
Per instrument vindt u de stappen in het ruimtelijke proces die de initiatiefnemer van ruimtelijke plannen doorloopt met daarnaast de stappen die de waterbeheerders zetten om de waterbelangen daarin goed te laten meewegen. Bij de ruimtelijke instrumenten waarbij dat relevant is, leest u ook informatie over de financiering van watermaatregelen en het compenseren van watermaatregelen in andere gebieden. Bij elk instrument staat uitleg over de relatie van het ene instrument met het andere, bijvoorbeeld: een gemeentelijke structuurvisie geeft de kaders aan voor bestemmingsplannen. En: tegen een bestemmingsplan is beroep mogelijk bij de Raad van State.

Overige instrumenten
Naast de ruimtelijke instrumenten volgens de Wro, vindt er ook een watertoetsproces plaats bij andere beslissingen en instrumenten, bijvoorbeeld de tracé/m.e.r.-procedure. Die vindt u onder de knop overige instrumenten links op deze pagina.

Veel aandacht voor ideefase
Maar het volgen van de stappen in de procedures is niet de enige manier om de waterbelangen veilig te stellen. Waterbeheerders leren steeds beter om mee te denken bij het ruimtelijk ontwerp. Ook in de informele fasen die aan de procedures vooraf gaan. Daarom besteden we ruime aandacht aan deze ideefase. En ook in de uitvoering van de plannen en het beheer spelen waterbeheerders hun rol. Water komt steeds beter letterlijk op de kaart te staan als waterbeheerders en ruimtelijke ordenaars de dialoog aangaan op alle niveaus van de inrichting van het land.

De relatie tussen de instrumenten uit Waterwet (2009) en de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening (2008). Voor de leesbaarheid zijn de mogelijkheden voor indienen van zienswijze tegen een plan en beroep niet in de tekening opgenomen.

schemawaterwetwro2

Download in de rechterkolom het schema als pdf-bestand.