Bestuurlijk kader

Bij alle waterhuishoudkundig relevante plannen
In de bestuurlijke notitie watertoetsproces en de handreiking watertoets, die in oktober 2001 zijn verschenen, staat beschreven hoe het watertoetsproces werkt. Inmiddels is er een derde versie van de handreiking die aansluit bij de Wet ruimtelijk ordening 2008.

In het Nationaal Bestuursakkoord Water-actueel (2008) is wederom afgesproken om het watertoetsproces te doorlopen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten van rijk, provincies en gemeenten.

Ook bij beslissingen met een grote ruimtelijke impact
In de Bestuurlijke Notitie Watertoets is ook afgesproken om een watertoetsproces te volgen bij beslissingen met een grote ruimtelijke impact, zoals besluiten volgens de Tracéwet, de Spoedwet wegverbreding, de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en de Ontgrondingenwet.