Emissieregistratie

Sinds 1974 werkt een groot aantal organisaties hecht samen in het project Emissieregistratie. Doel is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen naar onder meer water. Het project levert zo de emissiegegevens voor onderbouwing van milieubeleid. Dit inzicht is gewenst ter voorbereiding op het opstellen van de volgende Stroomgebiedsbeheersplannen en ter betere onderbouwing van de rapportages aan de KRW (Kaderrichtlijnwater) en het E- PRTR (European Pollution Release and Transfer Register).

De Emissieregistratie beslaat het gehele proces van dataverzameling, databewerking, het registreren en rapporteren van emissiegegevens in Nederland. In de emissieregistratie worden onder meer de emissies water van circa 350 beleidsrelevante stoffen en stofgroepen vastgesteld. De emissiegegevens worden per emissiebron en per locatie opgeslagen in de centrale database van de Emissieregistratie. Dit omvat gegevens van individueel geregistreerde puntbronnen (op basis van o.a. Integrale PRTR-verslagen) en diffuse bronnen. De emissieregistratie bevat tevens een omvangrijke set documenten waarmee emissies uit punt- en diffuse bronnen worden berekend.

Via de emissieregistratie kunnen burgers, bedrijven en instellingen informatie krijgen over bronnen van vervuiling in hun omgeving.