Slimmere regels, betere uitvoering en minder lasten

Met de komst van de algemene regels zijn de meetverplichtingen van rechtswege komen te vervallen. In deze algemene regels worden sowieso geen meetverplichtingen opgenomen. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en aan het Besluit lozen buiten inrichtingen. Door het niet meer opnemen van meet- en rapportageverplichtingen in watervergunningen wordt hieraan tevens bijgedragen. In de praktijk betekent het dat alleen nog bedrijven met een IPPC-installatie een meetverplichting hebben.

Daarnaast kan het nog wel zo zijn dat de bedrijven een meetverplichting krijgen in verband met de aangifte voor de heffing. Maar dat wordt in een aparte meetbeschikking opgelegd.