Emissie-immissietoets

Wat doet de applicatie?

Met de emissie-immissietoets kan de toelaatbaarheid van de restlozing van een bron voor het oppervlaktewater bepaald worden. De restlozing is de lozing die overblijft na toepassing van de bronaanpak met de beste beschikbare technieken.
De emissie-immissietoets kan gebruikt worden voor:
  • zoet water (zonder getij)
  • estuaria en getijrivieren met een restdebiet
  • doodlopende kanaalpanden en havens (zonder restdebiet)
  • brede estuaria, zeearmen en gebieden met duidelijk aanwijsbare getijgeulen
  • de kust van de open zee
  • de open zee

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De afstemming tussen het emissie- en immissiebeleid komt op de volgende momenten voor het bevoegd gezag aan de orde:
  • bij het beoordelen van een emissie voor de verlening van een watervergunning
  • bij het beoordelen van een emissie voor maatwerkvoorschriften bij toepassing van algemene regels
  • bij het opstellen van waterplannen
  • bij het beoordelen van een indirecte lozing door de waterbeheerder

Laatste nieuws

Immissietoets vernieuwd
Omdat de software was van de webapplicatie was verouderd is in 2020 begonnen met de ombouw van de webapplicatie. De nieuwe immissietoets is nu beschikbaar. De applicatie ziet er wel heel anders uit en dat is misschien wel even wennen voor de gebruiker. De oude versie van de webapplicatie van de immissietoets gaat deze week over naar het nieuwe format.”

Het laatste nieuws is te lezen op de website van de emissie-immissietoets.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

De volgende pagina is voor u van belang: de webapplicatie

Documenten

Het Handboek Immissietoets (pdf, 2.9 MB) beschrijft de methodiek van de emissie-immissietoets.

Systeemvereisten

De emissie-immissietoets is een web-applicatie. Hiervoor is een internetaansluiting en een browser nodig.


Uitleg werkwijze Immissietoets